THÔNG BÁO SÂU BỆNH SỐ 8-2019

(Ngày đăng: 04/03/2019 08:26:22, bởi: hoangoanh)

Từ ngày 20/2 đến 26/2/2019


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 23 – 250C;

- Nhiệt độ cao nhất trung bình: 30 – 330C;

- Độ ẩm trung bình từ: 75-80%.

Mây thay đổi, ngày nắng, gió Đông Bắc xen kẽ Đông Nam hoạt động nhẹ.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

          * Lúa Đông Xuân 2018-2019: Đã gieo sạ 26.648,1 ha GĐST mạ - trỗ.

          - Trà sớm gieo sạ từ ngày 05/12 đến 19/12/2018 diện tích 1.624 ha giai đoạn đòng – trỗ; ở huyện Tuy An, Sông Cầu và Đông Hòa.

          - Trà chính vụ gieo sạ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 10/01/2019 diện tích 23.039 giai đoạn cuối đẻ nhánh - đòng.

          - Trà muộn gieo sạ từ ngày 11/01/2019 đến ngày 13/02/2019 diện tích 1.985,1ha giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

          - Cơ cấu giống: ML213, PY2, ML48, ML49, ĐBR27, Đài thơm 8, CH133....

          * Các cây trồng khác

          - Mía: 29.764 ha. Giai đoạn sinh trưởng (GĐST): Vươn lóng – thu hoạch.

          - Sắn: 23.887 ha. GĐST: Phát triển thân, lá, củ - thu hoạch.

          - Dừa: 986 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

          - Rau các loại: 2.081ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

          - Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

          - Bắp: 1.435 ha. GĐST: Trỗ cờ - thu hoạch.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

          1. Cây lúa:

           Lúa Đông Xuân 2018-2019: Đang giai đoạn mạ - trỗ. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau:

          - Chuột gây hại rải rác diện tích  nhiễm 30 ha tỷ lệ hại 3-5% dảnh, giai đoạn sinh trưởng đòng - trỗ, ở huyện Đồng Xuân, Tuy An.

          - Bệnh thối thân phát sinh gây hại diện tích nhiễm 2 ha tỷ lệ bệnh 10-15% dảnh, giai đoạn đòng - trỗ, ở huyện Tuy An.

           - Bệnh đốm sọc vi khuẩn  phát sinh gây hại diện tích nhiễm 2 ha tỷ lệ bệnh 11% lá, giai đoạn đòng - trỗ, ở huyện Tuy An.

          - Bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại diện tích nhiễm 67,4 ha tỷ lệ bệnh 6-50% lá, giai đoạn sinh trưởng cuối đẻ nhánh – đòng tập trung ở huyện Tuy An, Đồng Xuân, Sơn Hòa và Phú Hòa; trong đó 54,1 ha tỷ lệ bệnh 6-8% lá, cấp bệnh phổ biến C1-C3; 13,3 ha tỷ lệ bệnh 15-18% lá, cấp bệnh phổ biến C3-C5.

           Ngoài ra còn có rầy lưng trắng, bọ xít đen, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh gạch nâu, bệnh vàng lá chín sớm, bệnh khô vằn… gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp.

          2. Cây rau các loại

          Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 1,5 ha, TLB: 10-15% dảnh, giai đoạn phát triển thân lá, tại TP.Tuy Hòa.

          + Cây cải: Bọ nhảy gây hại 02ha, mật độ gây hại 12 con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại huyện Tuy An.

           3. Cây bắp: Sâu xám, sâu đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

          4. Cây sn: 

           Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích172,6ha  trong đó có 114,6 ha sắn niên vụ 2018-2019  (đã tiêu hủy 25,2ha và thu hoạch 29,4 ha) và 58,05 ha sắn niên vụ 2019-2020 ở giai đoạn cây con - phát triển thân, củ cụ thể như sau:

           - Huyện Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 76 ha. Trong đó: 30 ha TLB 70 - 100% cây (niên vụ 2018-2019), tại các xã Ea Ly, Ea Lâm, Đức Bình Đông, Ea Bia, Ea Bá, Đức Bình Tây, Ea trol, Sông Hinh; 46 ha tỷ lệ bệnh 1-5% cây (niên vụ 2019-2020), tại các xã xã Ea Ly, Ea Lâm, Ea Bia, Ea Bá, Ea trol

          - Huyện Tây Hòa Bệnh gây hại với diện tích 30ha. Trong đó: 30 ha TLB 5-20% cây (niên vụ 2018-2019), tại xã Sơn Thành Đông; 12,05 ha tỷ lệ bệnh 5-50% cây (niên vụ 2019-2020), tại  xã Hòa Mỹ Tây.

          Bệnh khảm lá virus gây hại trên những diện tích nông dân sử dụng nguồn giống sắn từ các vùng trồng sắn đã bị bệnh khảm lá. Các giống ghi nhận bị nhiễm bệnh như: HLS11, KM 419....

          Ngoài ra còn có bệnh đốm nâu gây hại rải rác với tỷ lệ thấp trên sắn giai đoạn phát triển củ.

          5. Cây mía:

          - Sâu đục thân phát sinh gây hại rải rác diện tích nhiễm 35,8 ha, tỷ lệ hại 10%, gây hại trên giống K95-156, K95-84, KK3... tại Sơn Hòa.

          - Bệnh đốm vòng phát sinh gây hại diện tích nhiễm 14,3ha, tỷ lệ bệnh: 7-9% lá ở huyện Sơn Hòa.

          - Bệnh đốm vàng: DT: 615 ha,  gây hại trên giống KK3, tỷ lệ bệnh 10-40% lá bị bệnh phân bố ở huyện Sông Hinh, Sơn Hòa và Tuy An. Trong đó có 150 ha tỷ lệ 10-20% lá và 465 ha tỷ lệ 25-40% lá.

          6. Cây tiêu

          - Bệnh chết nhanh: DT: 10 ha, TLB: 0,2-1,5% trụ có dây tiêu bị bệnh, xuất hiện gây hại rải rác trên tiêu kinh doanh, kiến thiết cơ bản.

          - Bệnh chết chậm: DT: 8 ha, TLB: 0,2-1 % trụ có dây tiêu bị bệnh, phần lớn gây hại trên tiêu kinh doanh chăm sóc kém.

          - Bệnh thán thư: DT: 25 ha, TLB: 1-3% trụ; bệnh thán tấn công tần lá gần mặt đất.

          - Tuyến trùng: Hầu như tất cả các vườn tiêu bộ rễ điều có tuyến trùng gây hại.

          7. Cây dừa: Bọ cánh cứng gây hại diện tích 967,7ha với tỉ lệ hại phổ biến 10-20%,  cao 30% cấp hại phổ biến ở cấp A.

          8. Cây dứa: Bệnh thối nõn gây hại rải rác ở vùng trồng dứa tại Phú Hòa.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

          - Lúa vụ Đông Xuân 2018-2019: Giai đoạn đẻ nhánh – trỗ, chuột, sâu cuốn lá, bọ xít đen, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn lá, bệnh thối thấn tiếp tục gây hại. Rầy nâu có khả năng xuất hiện gây hại trên lúa giai đoạn đòng – trỗ.

          - Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

          - Cây bắp: Sâu đục thân có thể phát sinh gây hại trên diện tích bắp giai đoạn trỗ cờ - thu hoạch.

          - Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục giảm do một số diện tích bị nhiễm nông dân thu hoạch sớm.

          - Cây mía: Sâu đục thân, thối đỏ thân, bệnh đốm vòng, bệnh đốm vàng ... phát sinh gây hại trên mía giai đoạn vươn lóng - chín.

          - Cây dứa: Bệnh thối nõn phát sinh gây hại trên diện tích dứa lưu gốc.

          - Cây tiêu: Tuyến trùng, chết nhanh, chết chậm, thán thư… tiếp tục gây hại ở những vùng tiêu chăm sóc kém.

          - Cây dừa: Bọ dừa gây hại có xu hướng tăng về mật độ.

 IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

          - Đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo UBND xã và HTX NN tăng cường hướng dẫn nông dân chăm sóc, theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên lúa vụ Đông Xuân nhất là chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn gây hại trên lá và cổ bông.

          - Tăng cường điều tra rà soát bệnh khảm lá virus hại sắn tại các vùng trồng sắn của địa phương. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn cho địa phương, nông dân qua các phương tiện truyền thông. Ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển giống sắn từ vùng có bệnh sang vùng không bệnh nhất là trong thời điểm đang bắt đầu vụ trồng mới.

          - Tăng cường điều tra phát hiện sinh vật gây hại mía ở giai đoạn vươn lóng – chín để có biện pháp quản lý khi mới xuất hiện đặc biệt là bệnh đốm vàng.

          - Hiện tại thời tiết sáng sớm sương và mưa phùn nên các địa phương cần chú ý phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng và bệnh thán thư.

          - Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.