Thông báo sâu bệnh số 11-2019

(Ngày đăng: 25/03/2019 14:19:08, bởi: hoangoanh)

Từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2019

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

- Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 22– 240C;

- Nhiệt độ cao nhất trung bình:  30 – 320C;

- Độ ẩm trung bình từ: 80 - 90%.

            Ngày nắng, mây thay đổi, đêm không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 3–4.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

            * Lúa Đông Xuân 2018-2019: Đã gieo sạ 26.639,8 ha GĐST cuối đẻ nhánh – thu hoạch.

            - Trà sớm gieo sạ từ ngày 05/12 đến 19/12/2018 diện tích 1.624 ha giai đoạn chín sáp – thu hoạch ở huyện Tuy An, Sông Cầu và Đông Hòa.

            - Trà chính vụ gieo sạ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 10/01/2019 diện tích 23.039ha giai đoạn trỗ – chín sữa.

            - Trà muộn gieo sạ từ ngày 11/01/2019 đến ngày 13/02/2019 diện tích 1.976,8ha giai đoạn cuối đẻ nhánh – trỗ.

            - Cơ cấu giống: ML213, PY2, ML48, ML49, ĐBR27, Đài thơm 8, CH133....

            * Các cây trồng khác

            - Mía: 29.764 ha. Giai đoạn sinh trưởng (GĐST): Vươn lóng – thu hoạch.

            - Sắn: 23.887 ha. GĐST: Phát triển thân, lá, củ - thu hoạch.

            - Dừa: 986 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

            - Rau các loại: 2.081ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

            - Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

            - Bắp: 1.435 ha. GĐST: Trỗ cờ - thu hoạch.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

            1. Cây lúa:

             Lúa Đông Xuân 2018-2019: Đang giai đoạn đòng – chín. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau:

            - Chuột gây hại rải rác diện tích  nhiễm 0,6 ha tỷ lệ hại 5% dảnh, giai đoạn sinh trưởng đòng-trỗ, ở huyện Sơn Hòa.

            - Rầy nâu  gây hại rải rác diện tích  nhiễm 18,5 ha mật độ 750-3.000 con/m2, giai đoạn trỗ - chín sáp, ở huyện Đông Hòa, Tuy An, tuổi rầy phổ biến rầy non – trưởng thành, gây hại trên giống HT1, PY1, ĐV108, OM4900. Trong đó có 18 ha mật độ 750-1.500 con/m2và 0,5 ha mật độ 3.000 con/m2 (Đông Hòa)

             - Sâu đục thân gây hại rải rác diện tích  nhiễm 0,8 ha, tỷ lệ hại 4% dảnh, giai đoạn đòng - chín sữa, ở huyện Sơn Hòa

            - Bệnh khô vằn phát sinh gây hại diện tích nhiễm 8 ha tỷ lệ bệnh 10 - 15% dảnh, cấp bệnh phổ biến C1-C3, giai đoạn đòng – chín sáp, ở huyện Tuy An, Đông Hòa.

            - Bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại diện tích nhiễm 10,2 ha tỷ lệ bệnh 6-20% lá, giai đoạn sinh trưởng cuối đẻ nhánh – đòng; gây hại chủ yếu trên giống ĐV108, Đài thơm 8, TBR1, OM 6976, PY1, PY2, tập trung ở huyện Tuy An, TP. Tuy Hòa; trong đó 10 ha tỷ lệ bệnh 6-9% lá, cấp bệnh phổ biến C1-C3; 0,2 ha tỷ lệ bệnh 15-20% lá, cấp bệnh phổ biến C3-C5, gây hại cục bộ ở TP. Tuy Hòa, ở các địa phương khác tỷ lệ bệnh đạo ôn gây hại trên lá giảm do nông dân phun thuốc phòng trừ và thời tiết trời không mưa, nắng nóng là điều kiện bất thuận cho nấm bệnh phát triển.

            - Bệnh đốm sọc vi khuẩn phát sinh gây hại diện tích nhiễm 0,5 ha tỷ lệ bệnh 10% lá, giai đoạn đòng - trỗ, cấp bệnh phổ biến C1-C3, ở huyện Đông Hòa.

            - Bệnh gạch nâu phát sinh gây hại diện tích nhiễm 10 ha tỷ lệ bệnh 10% lá, giai đoạn đòng, cấp bệnh phổ biến C1-C3 gây hại trên giống PY8, PY14, ở huyện Tuy An.

            - Bệnh thối bẹ phát sinh gây hại diện tích nhiễm 3 ha tỷ lệ bệnh 10 - 15% dảnh, giai đoạn trỗ, cấp bệnh phổ biến C1-C3 gây hại trên giống PY8, PY14, ở huyện Tuy An.

            - Bệnh đen lép hạt phát sinh gây hại diện tích nhiễm 1,5 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% hạt, giai đoạn sinh trưởng chín sữa – chín sáp, cấp bệnh phổ biến C1-C3, ở thị xã Sông Cầu.

             Ngoài ra còn có rầy lưng trắng, bọ xít đen, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh thối thân, … gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp.

            2. Cây rau các loại

            Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 1,4 ha, TLB: 5-15% dảnh, giai đoạn phát triển thân lá, tại TP.Tuy Hòa.

            + Cây cải: Bọ nhảy gây hại 02ha, mật độ gây hại 13 con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại huyện Tuy An.

             3. Cây bắp: Sâu xám, sâu đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

            4. Cây sn: 

             Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 93ha  trong đó có 20 ha sắn niên vụ 2018-2019  và 73 ha sắn niên vụ 2019-2020 ở giai đoạn cây con - phát triển thân, củ cụ thể như sau:

             - Huyện Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 80 ha. Trong đó: 20 ha TLB 70 - 100% cây (niên vụ 2018-2019), tại các xã Ea Ly, Ea Lâm, Đức Bình Đông, Ea Bia, Ea Bá, Đức Bình Tây, Ea trol, Sông Hinh; 60 ha tỷ lệ bệnh 2-5% cây (niên vụ 2019-2020), tại các xã xã Ea Ly, Ea Lâm, Ea Bia, Ea Bá, Ea trol

            - Huyện Tây Hòa Bệnh gây hại với diện tích 13 ha ha tỷ lệ bệnh 30-50% cây (niên vụ 2019-2020), tại  xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Thịnh. Phần diện tích sắn niên vụ 2018-2019 đã thu hoạch hết.

            Bệnh khảm lá virus gây hại trên những diện tích nông dân sử dụng nguồn giống sắn từ các vùng trồng sắn đã bị bệnh khảm lá. Các giống ghi nhận bị nhiễm bệnh như: HLS11, KM 419....

            Ngoài ra còn có bệnh đốm nâu, nhện đỏ, chổi rồng gây hại rải rác với tỷ lệ thấp trên sắn giai đoạn phát triển củ.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

            - Lúa vụ Đông Xuân 2018-2019: Giai đoạn đòng – chín sáp có chuột, sâu cuốn lá, rầy lưng trắng, rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, bệnh đen lép hạt tiếp tục gây hại. Bệnh đạo ôn cổ bông có khả năng xuất hiện gây hại trên lúa giai đoạn chín sữa – chín sáp. Mật độ rầy nâu, rầy lưng trắng có thể tăng cao do thời điểm này bắt đầu có gió Đông nam (gió nồm) hoạt động.

            - Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

            - Cây bắp: Sâu đục thân tiếp tục gây hại trên diện tích bắp giai đoạn trỗ cờ - thu hoạch.

            - Cây sắn: Bệnh khảm lá virus có khả năng tăng về diện tích lẫn tỷ lệ bệnh vì hiện nay nông dân sử dụng giống không rõ nguồn gốc để trồng mới, đồng thời trồng trên những diện tích bị nhiễm ở vụ trước.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

            - Đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo UBND xã và HTX NN tăng cường hướng dẫn nông dân chăm sóc, theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên lúa vụ Đông Xuân nhất là chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn gây hại trên lá và cổ bông.

            - Tăng cường điều tra rà soát bệnh khảm lá virus hại sắn tại các vùng trồng sắn của địa phương. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn cho địa phương, nông dân qua các phương tiện truyền thông. Ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển giống sắn từ vùng có bệnh sang vùng không bệnh nhất là trong thời điểm đang vào vụ trồng mới.

            - Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

 

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên