Thông báo sâu bệnh số 13-2019

(Ngày đăng: 08/04/2019 15:20:05, bởi: hoangoanh)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

- Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 22– 240C;

- Nhiệt độ cao nhất trung bình:  30 – 320C;

- Độ ẩm trung bình từ: 75 - 80%.

            Ngày nắng, mây thay đổi, đêm không mưa, gió Đông, Đông Nam cấp 3–4.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

            * Lúa Đông Xuân 2018-2019: Đã gieo sạ 26.639,8 ha GĐST đòng – thu hoạch.

            - Trà sớm gieo sạ từ ngày 05/12 đến 19/12/2018 diện tích 1.624 ha giai đoạn chín sáp – thu hoạch ở huyện Tuy An, Sông Cầu và Đông Hòa.

            - Trà chính vụ gieo sạ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 10/01/2019 diện tích 23.039ha giai đoạn chín sữa – chín.

            - Trà muộn gieo sạ từ ngày 11/01/2019 đến ngày 13/02/2019 diện tích 1.976,8ha giai đoạn đòng – chín sữa.

            - Cơ cấu giống: ML213, PY2, ML48, ML49, ĐBR27, Đài thơm 8, CH133....

            * Các cây trồng khác

            - Mía: 15.750 ha. Giai đoạn sinh trưởng (GĐST): Vươn lóng – thu hoạch.

            - Sắn: 23.887 ha. GĐST: Phát triển thân, lá, củ - thu hoạch.

            - Dừa: 1.351 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

            - Rau các loại: 2.711ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

            - Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

            - Bắp: 3.847 ha. GĐST: Trỗ cờ - thu hoạch.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

            1. Cây lúa:

             Lúa Đông Xuân 2018-2019: Đã thu hoạch 1.326 ha năng suất ước đạt 60 tạ/ha. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau:

            - Chuột gây hại rải rác diện tích  nhiễm 0,6 ha tỷ lệ hại 5% dảnh, giai đoạn sinh trưởng trỗ - chín sữa, ở huyện Sơn Hòa.

            - Rầy nâu  gây hại rải rác diện tích  nhiễm 7 ha mật độ 750-1.500 con/m2, giai đoạn trỗ - chín sáp, ở huyện Đông Hòa, Tuy An, tuổi rầy phổ biến rầy non – trưởng thành, gây hại trên giống HT1, PY1, ĐV108, OM4900.

             - Sâu đục thân gây hại rải rác diện tích nhiễm 0,2 ha, tỷ lệ hại 4% dảnh, giai đoạn trỗ - chín sữa, ở huyện Sơn Hòa

            - Bệnh khô vằn phát sinh gây hại diện tích nhiễm 34,5 ha tỷ lệ bệnh 10-15% dảnh, cấp bệnh phổ biến C1-C3, giai đoạn trỗ – chín sáp, ở huyện Tuy An, Đông Hòa.

            - Bệnh đốm nâu phát sinh gây hại diện tích nhiễm 3 ha tỷ lệ bệnh 42% lá, giai đoạn đòng, cấp bệnh phổ biến C3 - 5 gây hại trên giống PY8, PY14, ở huyện Tuy An.

            - Bệnh đen lép hạt phát sinh gây hại diện tích nhiễm 15 ha, tỷ lệ bệnh 5-9% hạt, giai đoạn sinh trưởng chín sữa – chín sáp, cấp bệnh phổ biến C1-C5 ở huyện Đồng Xuân.

            - Bệnh thối thân phát sinh gây hại diện tích nhiễm 1,5 ha, tỷ lệ bệnh 7% dảnh, giai đoạn sinh trưởng trỗ, cấp bệnh phổ biến C1-C3 ở huyện Đông Hòa.

             Ngoài ra còn có rầy lưng trắng, bọ xít đen, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông, … gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp.

            2. Cây rau các loại

            Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 1,1 ha, TLB: 10-15% dảnh, giai đoạn phát triển thân lá, tại TP.Tuy Hòa.

            + Cây cải: Bọ nhảy gây hại 02ha, mật độ gây hại 12 con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại huyện Tuy An.

             3. Cây bắp: Sâu xám, sâu đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

            4. Cây sn: 

             Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 106ha  trong đó có 15 ha sắn niên vụ 2018-2019  và 91 ha sắn niên vụ 2019-2020 ở giai đoạn cây con – phát triển thân, củ cụ thể như sau:

             - Huyện Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 75 ha. Trong đó: 15 ha TLB 70 – 100% cây (niên vụ 2018-2019), tại các xã Ea Ly, Ea Lâm, Đức Bình Đông, Ea Bia, Ea Bá, Đức Bình Tây, Ea trol, Sông Hinh; 60 ha tỷ lệ bệnh 3-5% cây (niên vụ 2019-2020), tại các xã xã Ea Ly, Ea Lâm, Ea Bia, Ea Bá, Ea trol, Ea Bar.

            - Huyện Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 31 ha ha tỷ lệ bệnh 30-50% cây (niên vụ 2019-2020), tại  xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Thịnh.

            Bệnh khảm lá virus giảm do nông dân thu hoạch trên sắn niên vụ 2018-2019 tại huyện Sông Hinh (5 ha) và nông dân tự tiêu hủy trên sắn niên vụ 2019-2020 tại huyện Tây Hòa (2,1 ha).

            Bệnh khảm lá virus gây hại trên những diện tích nông dân sử dụng nguồn giống sắn từ các vùng trồng sắn đã bị bệnh khảm lá. Các giống ghi nhận bị nhiễm bệnh như: HLS11, KM 419....

            Ngoài ra còn có bệnh đốm nâu, chổi rồng gây hại rải rác với tỷ lệ thấp trên sắn giai đoạn phát triển củ.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

            - Lúa vụ Đông Xuân 2018-2019: Giai đoạn trỗ – chín sáp có chuột, , rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt tiếp tục gây hại. Mật độ rầy nâu, rầy lưng trắng có thể tăng cao do thời điểm này bắt đầu có gió Đông nam (gió nồm) hoạt động.

            - Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

            - Cây bắp: Sâu đục thân tiếp tục gây hại trên diện tích bắp giai đoạn trỗ cờ - thu hoạch.

            - Cây sắn: Bệnh khảm lá virus có khả năng tăng về diện tích lẫn tỷ lệ bệnh vì hiện nay nông dân sử dụng giống không rõ nguồn gốc để trồng mới, đồng thời trồng trên những diện tích bị nhiễm ở vụ trước.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

            - Đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo UBND xã và HTX NN tăng cường hướng dẫn nông dân chăm sóc, theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên lúa vụ Đông Xuân nhất là chuột, rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn gây hại trên lá và cổ bông. Chú trọng công tác chống hạn trong thời điểm lúa giai đoạn trỗ - chín sữa.

            - Tăng cường điều tra rà soát bệnh khảm lá virus hại sắn tại các vùng trồng sắn của địa phương. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn cho địa phương, nông dân qua các phương tiện truyền thông. Ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển giống sắn từ vùng có bệnh sang vùng không bệnh nhất là trong thời điểm đang vào vụ trồng mới.

            - Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

 

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên