Danh bạ điện thoại năm 2020

(Ngày đăng: 13/05/2019 16:52:41, bởi: hoangoanh)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG PHÚ YÊN
 
                 Địa chỉ:    Đường Trần Hào, phường 9, tp Tuy Hòa, Phú Yên
                 ĐT:            0573.827911 – Fax: 0573.828204
                 Địa chỉ hộp thư điện tử:     ttkn.snnptnt@phuyen.gov.vn

 
TT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ hộp thư điện tử
I LÃNH ĐẠO      
1 Trương Văn Tuấn Giám đốc CQ: 057.3826414
DĐ: 0905.821.398
truongvantuan@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Khắc Tân Phó giám đốc CQ: 0257.3842271
DĐ: 094.974.681
nguyenkhactan@phuyen.gov.vn
3 Huỳnh Thị Kim Nga Phó giám đốc CQ: 0257.3842668
DĐ: 0979.837.270
huynhthikimnga76@phuyen.gov.vn
II CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, TRẠM KHYẾN NÔNG  
1 Phòng HC, TH
Nguyễn Thị Thu Hà
PT phòng- Kế toán trưởng CQ: 0573.827911
DĐ: 0918.413.904
nguyenthithuha575@phuyen.gov.vn
2 Phòng Khuyến nông
Ngô Thị Bích Diễm
Phụ trách phòng CQ: 0573.826895
DĐ: 0982.076739
ngothibichdiem@phuyen.gov.vn
3 Phòng Thông tin, Đào tạo
Phạm Minh Nhật
Phó Trưởng phòng PT CQ: 0573.841173
DĐ: 0985.551.210
phamminhnhat@phuyen.gov.vn
4 Phòng Khuyến ngư
 Nguyễn Hữu Hạnh
Phụ trách phòng CQ: 0573.841565
DĐ: 0914.140.088
nguyenhuuhanh@phuyen.gov.vn
5 Trạm KN huyện Tuy An
Lê Hữu Phúc
Phụ trách trạm CQ: 0573.866.103
DĐ: 0973.855.653
lehuuphuc@phuyen.gov.vn
6 Trạm KN huyện Tây Hòa
Trần Nguyễn Lâm Viên
Phụ trách trạm CQ: 0573.579.211
DĐ: 0918.156.499
trannguyenlamvien@phuyen.gov.vn
7 Trạm KN huyện Phú Hòa
Đào Tấn Nhiệm
Phụ trách trạm CQ: 0573.881.511
DĐ: 0934.877.632
daotannhiem@phuyen.gov.vn
8 Trạm KN huyện Sơn Hòa
Huỳnh Tấn Vinh
Phó trưởng trạm phụ trách CQ: 0573.640.399
DĐ: 0978.218.885
huynhtanvinh@phuyen.gov.vn
9 Trạm KN thị xã Đông Hòa
Huỳnh Thúc Khoa
Phụ trách trạm CQ: 0573.566.057
DĐ: 0355.411.927
huynhthuckhoa@phuyen.gov.vn
10 Trạm KN h.Đồng Xuân
Phạm Lê Hoàng
Phó trưởng trạm phụ trách CQ: 0573.670.345
DĐ: 0984.693.908
phamlehoang@phuyen.gov.vn
11 Trạm KN tp Tuy Hòa
Ngô Thái Hưng
Phụ trách trạm CQ: 0573.843.666
DĐ: 0983.830.047
ngothaihung@phuyen.gov.vn
12 Trạm KN h.Sông Hinh
Ngô Xuân Nguyên
Phụ trách trạm CQ: 0573.617.198
DĐ: 0949.736.491
ngoxuannguyen@phuyen.gov.vn
13 Trạm KN thị xã Sông Cầu
Lâm Cao Trí
Phụ trách trạm CQ: 0573.728.824
DĐ: 0915.426.682
lamcaotri@phuyen.gov.vn