V/v Tăng cường quản lý loài ngoại lai xâm hại và cung cấp danh mục loài sinh vật ngoại lai, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.

(Ngày đăng: 13/06/2019 07:28:42, bởi: hoangoanh)

(công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên)


Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên