Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giàn trồng, bón phân cho sắn 2019

(Ngày đăng: 25/09/2019 14:52:30, bởi: hoangoanh)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giàn trồng, bón phân cho sắn 2019 (Số 02 - DAKN - CCGT, BPS2019 thuộc mô hình Ứng dụng cơ giới hóa sản xuất sắn trong khâu trồng năm 2019 thuộc Dự án Ứng dụng giống mới và cơ giới hóa trong sản xuất thâm sắn theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh 2018 – 2019