Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 39-2019

(Ngày đăng: 07/10/2019 09:51:16, bởi: hoangoanh)

(Từ 25/9 đến ngày 01/10/2019)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc hoạt động trên đất liền cấp 2-3.

- Nhiệt độ không khí trung bình: 26,2- 27,3 0C

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 31 0C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 23 – 26 0C

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa Hè Thu 2019: Đã gieo sạ 24.803,7 ha, hiện đã thu hoạch được 22.671,1 ha năng suất ước đạt 67,2 tạ/ha, trong đó có 1.964,1 ha lúa bị thiệt hại do hạn hán.

- Trà sớm gieo sạ từ ngày 20/4 đến 19/5/2019, diện tích 760 ha. GĐST: thu hoạch xong, tại Tuy An, Đông Hòa, Đồng Xuân, TP. Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu.

- Trà chính vụ gieo sạ từ ngày 20/5 đến 10/6/2019, diện tích 16.853 ha. GĐST: Thu hoạch.

- Trà muộn gieo sạ từ ngày 11/6/2019 đến 12/7/2019, diện tích 7.190,7 ha GĐST: Chín sáp – thu hoạch.

* Lúa Mùa 2019: đã gieo sạ 3.789 ha, cây lúa có các giai đoạn sinh trưởng khác nhau từ mạ - đẻ nhánh, tại Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu, Sông Hinh; cuối đẻ nhánh:  Sơn Hòa.

* Các cây trồng khác

- Mía: Niên vụ 2019-2020: 23.609 ha.  GĐST: Vươn lóng

- Sắn: Niên vụ 2019-2020: 26.562,6 ha.  GĐST: Phát triển thân, lá, củ

- Rau các loại: 3.602 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

- Đậu các loại: 2.117 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn

- Ngô: 2.966,7 ha. GĐST: Cây con - Thu hoạch.

- Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Cao su: 4.205 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Điều: 521ha: GĐST: Kinh doanh

- Dừa: 1.351 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

- Cà phê: 547ha: GĐST: Kiến thiết cơ bản – kinh doanh.

- Cây ăn quả: 5.250ha: GĐST: Kiến thiết cơ bản – kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa:

- Lúa vụ Mùa 2019: Đã gieo sạ 3.789 ha, giai đoạn mạ - cuối đẻ nhánh. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau:

+ Sâu keo gây hại diện tích nhiễm nhẹ 3 ha, mật độ 10 con/m2, GĐST mạ - đẻ nhánh tại huyện Tuy An.

Ngoài ra có sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu... gây hại rải rác với mật độ và tỷ lệ thấp.

2. Cây rau các loại

Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 1,2 ha, TLB: 5-10% cây, giai đoạn phát triển thân lá, tại TP.Tuy Hòa.

3. Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu gây hại với tổng diện tích nhiễm nhẹ 4,35 ha, mật độ 2-4 con/m2; GĐST phát triển thân lá – chuẩn bị thu hoạch, tại các huyện sau:

+ Đông Hòa: Sâu gây hại diện tích 0,25 ha, mật độ 2-4 con/m2, tuổi 4-5, GĐST phát triển thân lá – chuẩn bị thu hoạch, tại xã Hòa Thành.

+ Tuy An: Sâu gây hại diện tích 4 ha, mật độ 2-3 con/m2, T1-6, GĐST vươn lóng, tại xã An Ninh Đông, An Mỹ, An Hòa, An Hiệp.

+ TP. Tuy Hòa: Sâu gây hại diện tích 0,1 ha, mật độ 2-4 con/m2, T4-5, GĐST chín sữa – chín sáp, tại xã Hòa Kiến.

4. Cây sn: 

 - Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 707 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 88 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 329 ha, TLB 12-30% cây; DT nhiễm nặng 290 ha, TLB 50-100%, GĐST cây con – phát triển thân, lá cụ thể:

+ Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 490 ha, trong đó: diện tích nhiễm trung bình 250 ha, TLB 15-30% cây; DT nhiễm nặng 240 ha, TLB 80-100%, GĐST phát triển thân lá tại các xã trên địa bàn huyện.

+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 65 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 24 ha  TLB 5-10 % cây; DT nhiễm TB 24 ha, TLB 20% cây, DT nhiễm nặng 17 ha, TLB 60% cây, GĐST phát triển củ tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.

+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 65 ha, GĐST cây tích lũy tinh bột. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 18 ha TLB 5-10 % cây; DT nhiễm TB 29 ha TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 18 ha TLB 50 - 100% cây, tại các xã Hoà Mỹ Tây, Hoà Mỹ Đông, Hoà Thịnh, Sơn Thành Tây.

+ Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 85 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 44 ha TLB 5-10 % cây; DT nhiễm TB 26 ha TLB 12-30% cây; DT nhiễm nặng 15 ha TLB 50 - 100% cây, GĐST cây tích lũy tinh bột tại các xã Xuân Quang 3, Xuân Quang 2, Xuân Quang 1, Xuân Phước, Xuân Lãnh.

+ Phú Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 2 ha TLB 5-10 % cây, tại xã Hòa Hội.

Rệp sáp bột hồng gây hại diện tích nhiễm nhẹ 30 ha, TLH 4 – 10 % cây, giai đoạn phát triển thân lá, rải rác tại huyện Sông Hinh.

- Ngoài ra còn có nhện đỏ gây hại rải rác tỷ lệ thấp.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa vụ Mùa 2019: Sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn mạ - cuối đẻ nhánh.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây ngô: Sâu đục thân, sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn vươn lóng – trỗ cờ.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus và rệp sáp bột hồng tiếp tục gây hại.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các biện pháp sau đây:

- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa vụ Mùa.

- Tăng cường phát hiện sâu keo mùa thu mới phát sinh tại các vùng trồng ngô để có biện pháp quản lý kịp thời. Chăm sóc tốt số diện tích ngô đã phục hồi ra lá xanh mới để nâng cao năng suất ngô. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô cho nông dân.

- Tăng cường hơn nữa trong việc phòng, trừ bệnh khảm lá virus tại các vùng trồng sắn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nông dân tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá, phun trừ bọ phấn trắng ngừa lây lan.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./. 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ YÊN

 

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên