NÔNG DÂN CẦN BIẾT: Thông báo chọn điểm, chọn hộ Xây dựng mô hình nuôi chình thương phẩm trong bể

(Ngày đăng: 16/10/2019 16:13:07, bởi: hoangoanh)

Trung tâm Khuyến nông Phú Yên dự kiến triển khai mô hình nuôi chình thương phẩm trong bể tại huyện Tây Hòa,


với các tiêu chí và nội dung như sau:
 
1. Hộ xây dựng mô hình phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Hoàn toàn tự nguyện tham gia mô hình.

- Có nguyện vọng áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, có ý chí và quyết tâm trong sản xuất.

- Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm  và giúp đỡ các hộ khác để nhân rộng mô hình.

 
- Cam kết thực hiện tốt quy định của mô hình và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và tham gia tích cực các phong trào tại địa phương.

- Có cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu và có đủ kinh phí đối ứng thực hiện mô hình.

- Có bể nuôi xây bằng xi măng chắc chắn, không rò rỉ nước, có hệ thống cấp và thoát nước, hệ thống sục khí hoàn chỉnh, độ sâu từ 1,2 – 1,4m. Nguồn nước ngọt, sạch, chủ động để thay nước hàng ngày, pH từ 7,5 – 8,5.

2. Quy mô, địa điểm triển khai:

+ Quy mô: 50 m2,

+ Số điểm: 01 điểm,

+ Số hộ tham gia: 01 hộ.

3. Kinh phí hỗ trợ:

+ Hộ tham gia mô hình được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí không quá 50% giá  trị con giống, 50% thức ăn.

Trung tâm Khuyến nông thông báo đến bà con nông dân biết, có nhu cầu đăng ký, điền theo mẫu đơn sau và liên hệ Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa để nộp đơn đăng kí và được hướng dẫn cụ thể (số điện thoại: (0257). 3579211, hoặc  ông Trần Nguyễn Lâm Viên, số điện thoại: 0918.156.499).

- Thời gian nộp đơn và danh sách đăng ký chậm nhất đến 09 giờ,  ngày 18/10/2019

- Thời gian khảo sát, kiểm tra chọn hộ vào lúc 14 giờ 30, ngày 18/10/2019; đồng thời tiến hành xem xét và ký hợp đồng thực hiện.

Cần biết thêm thông tin liên quan, vui lòng liên hệ Phòng Khuyến ngư 
trong giờ làm việc
số điện thoại (0257) 3841565./.
 
Trung tâm Khuyến nông Phú Yên
 
 
 
  
Mẫu đơn đăng ký:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

ĐƠN XIN XÂY DỰNG MÔ HÌNH

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên

 
Họ tên tổ chức, cá nhân XDMH: ………………………………..……………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………. CMND (đối với hộ gia đình) số: ………………….. cấp ngày ………………., nơi cấp …………………………….

Giấy phép hoạt động (đối với tổ chức) số: …………………………..……….

Địa chỉ: thôn (tổ): ………..………..… xã (phường): ………...………...…… huyện (thị xã): …………………… tỉnh Phú Yên.

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu các quy định của khuyến nông về việc triển khai mô hình, hiện tôi có…………… m2 bể xi măng và đủ điều kiện cơ sở vật chất, vốn đối ứng để tham gia thực hiện mô hình: ……………………………………………………

Tại thôn (tổ): …………………….. xã (phường): ……………………. huyện (thị xã): ………….…………. tỉnh Phú Yên.

Nếu được tham gia thực hiện mô hình ….………………………………….
Tôi (tên tổ chức) xin cam đoan góp đủ vốn đối ứng và thực hiện mô hình theo hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông, tạo điều kiện cho các đoàn kiểm tra và mọi người tham quan học tập./.


…………………, ngày …… tháng …… năm ………
           Xác nhận của chính quyền địa phương                                           Người làm đơn
                   (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                         (ký, ghi rõ họ tên)
 
 

 
Ý kiến của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên