Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giàn công cụ trồng, bón phân cho cây mía (04-DAKN-CCGCC)

(Ngày đăng: 18/10/2019 08:49:22, bởi: hoangoanh)

Mô hình ứng dụng giàn công cụ trồng, bón phân cho cây mía thuộc dự án "Ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa, tưới nước tiết kiệm và biện pháp thâm canh tổng hợp cho cây mía theo chuỗi liên kết, gia tăng giá trị và ứng phó biến đổi khí hậu 2018 - 2019 thực hiện 2019.