Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thiết bị tưới phun mưa cho cây mía (03-DAKN-CCTM)

(Ngày đăng: 18/10/2019 09:11:48, bởi: hoangoanh)

Mô hình tưới nước cho cây trồng cạn (cây mía) bằng biện pháp tưới phun mưa thuộc dự án "Ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa tưới nước tiết kiệm và biện pháp thâm canh tổng hợp cho cây mía theo chuỗi liên kết, gia tăng giá trị và ứng phó với biến đổi khí hậu 2018 - 2019 thực hiện 2019"