Thông báo V/v kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thiết bị tưới phun mưa cho sắn năm 2019 (03-DAKN-CCTBTPMS2019)

(Ngày đăng: 05/11/2019 16:07:44, bởi: hoangoanh)

Thuộc Mô hình tưới nước cho cây trồng cạn (cây sắn) bằng biện pháp tưới phun mưa năm 2019 thuộc Dự án Ứng dụng giống mới và cơ giới hóa trong sản xuất thâm canh sắn theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2018- 2019 (thực hiện tại xã Đa Lộc huyện Đồng Xuân)