Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 49

(Ngày đăng: 13/12/2019 08:52:06, bởi: hoangoanh)

(Từ ngày 04/12 đến 10/12/2019)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG 
1. Thời tiết
Trong tuần mây thay đổi, nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
- Nhiệt độ không khí trung bình: 24- 26 oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 27 - 29 oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 22 - 24 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa Mùa 2019: Đã gieo sạ 4.675 ha, tại Tuy An, Đồng Xuân, TX. Sông Cầu, Sông Hinh, Sơn Hòa, Phú Hoà, TP. Tuy Hoà giai đoạn sinh trưởng: Đòng – thu hoạch. Hiện nay đã thu hoạch 595 ha năng suất ước đạt 35,8 ha/tạ tại huyện Đồng Xuân và TX. Sông Cầu.
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 đã gieo sạ được 190 ha tại huyện Đông Hòa và TX. Sông Cầu.
* Các cây trồng khác:

TT Loại cây 
trồng
Diện tích
 kế hoạch
 (ha)
DT gieo 
trồng đến 
thời điểm 
báo cáo 
(ha)
DT thu 
hoạch đến
thời điểm 
báo cáo 
(ha)
DT thực tế Ước 
năng 
suất
(tạ/ha)
Giá bán
(đ/kg)
1 Lúa Mùa 2019 6.000 4.675 595  4.080 35,8  5.500 
2 Lúa ĐX 2019-2020 26.656 190   190    
3 Cây ngô 7.000 4.850 4.500 350 45 5.500
4 Khoai lang 200 38 38 0 75 15.000 
5 Sắn 20.000 28.181 6.756 21.425 180 1.400
6 Rau các loại 7.000 4.750 4.000 750 145 15.000
7 Đậu các loại 5.500 2.182 2.082 100 18,5 25.000
8 Mía 23.000 24.266   24.266    
9 Cây lạc 1.300 906 897 9 46 25.000
10 Đậu tương 250 138 92 46 14,7 30.000 
11   479 479 0 9 20.00 
12 Sen   177,7 170 7,7 18 17.000
13 Dưa lấy hạt   60 60 0  

 

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa: * Lúa Mùa 2019: Đã gieo sạ 4.675 ha, tại Tuy An, Đồng Xuân, TX. Sông Cầu, Sông Hinh, Sơn Hòa, Phú Hoà, TP. Tuy Hoà giai đoạn sinh trưởng: Đòng – thu hoạch. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau:
Bệnh đốm nâu gây hại với tổng diện tích 20 ha, trong đó: Diện tích dưới nhiễm 15 ha, TLB 1-2 % lá; diện tích nhiễm nhẹ 5 ha, TLB 5 - 6% lá, GĐST chắc xanh – chín sáp tại huyện Sông Hinh.
Bệnh đốm sọc vi khuẩn phát sinh và gây hại tổng diện tích 74 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 45 ha, TLB 6 – 8 % lá; diện tích nhiễm nhẹ 29 ha, TLB 12 - 16% lá, GĐST trỗ - chín sáp tại huyện Tuy An.
- Chuột phát sinh và gây hại tổng diện tích 87,5 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 49 ha, TLH 1 – 2 % dảnh; diện tích nhiễm nhẹ 23,5 ha, TLH 3 – 4 % dảnh; diện tích trung bình 15 ha, TLH 6 – 10 % dảnh tại huyện Tuy An và Sơn Hòa.
+ Tuy An: Chuột phát sinh và gây hại tổng diện tích 86 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 49 ha, TLH 1 – 2% dảnh; diện tích nhiễm nhẹ 22 ha, TLH 3 – 4 % dảnh; diện tích nhiễm trung bình 15 ha, TLH 6 – 10 % dảnh, giai đoạn sinh trưởng trỗ - chín sáp, rải rác tạc các xã.
+ Sơn Hòa: Chuột gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1,5 ha, TLH 3 % dảnh, giai đoạn sinh trưởng đòng – trỗ, tại xã KrongPa, Ea Chà Rang.
Bệnh lem lép hạt gây hại diện tích nhiễm nhẹ 22 ha, TLB 5 – 10 %, giai đoạn sinh trưởng trỗ - chín hoàn toàn, trên địa bàn huyện Tuy An (12 ha) và huyện Đồng Xuân (10 ha).

2. Cây rau các loại
Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 0,13 ha, TLB: 5-10% cây, giai đoạn sinh trưởng phát triển thân lá, tại HTX Hòa kiến; An Phú, TP.Tuy Hòa.
Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1 ha, mật độ 10 - 12 con/m2 trên cây sinh trưởng nhiều giai đoạn, tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.
- Ngoài ra, còn có sâu đục quả gây hại trên cây đậu cove với diện tích 0,1 ha, TLH 2 – 3 % quả, GĐST ra hoa đậu quả,  tại HTX Hòa Kiến, TP. Tuy Hòa.
3. Cây ngô:
Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1,15 ha, mật độ 2-4 con/m2, GĐST cây con - trỗ cờ - phun râu, tại huyện Tuy An (1 ha) và huyện Đông Hòa (0,15 ha).
4. Cây sn:  
 - Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 5.462,5 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 2.197,5 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 1.565 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 1.700 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân, lá cụ thể:
 + Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 4.500 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 1.700 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 1.300 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 1.500 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con - PT thân, lá tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 770 ha. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 400 ha, TLB 5-10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 205 ha, TLB 20% cây, diện tích nhiễm nặng 165 ha, TLB 50% cây, GĐST cây con- PT thân, lá tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 50 ha, GĐST cây tích lũy tinh bột. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 20 ha TLB 5-20 % cây; diện tích nhiễm trung bình 20 ha TLB 20-50% cây; diện tích nhiễm nặng 10 ha TLB 50 - 100% cây, tại các xã Hoà Mỹ Tây, Hoà Mỹ Đông, Hoà Thịnh, Sơn Thành Tây.
+ Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 140 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 75 ha TLB 5-10 % cây; DT nhiễm TB 40 ha TLB 12-30% cây; DT nhiễm nặng 25 ha TLB 40 - 100% cây, GĐST cây con – phát triển thân, lá tại các xã Xuân Quang 3, Xuân Phước, Xuân Lãnh.
+ Phú Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 2,5 ha TLB 5-10 % cây GĐST cây con – phát triển thân, lá tại các xã Hòa Hội.
 - Rệp sáp bột hồng  phát sinh diện tích dưới nhiễm 5 ha, TLH 1 – 2 % cây, giai đoạn phát triển thân lá, rải rác tại huyện Sông Hinh.
5. Cây cao lương
Cây cao lương được gieo trồng diện tích 73 ha tại xã An Hòa, huyện Tuy An, có đối tượng Sâu keo mùa thu gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 3 ha, mật độ 2-3 con/m2, sâu ở các loại tuổi khác nhau. Hiện nay cây cao lương đã thu hoạch được 10ha.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Mùa 2019: Bệnh đốm sọc vi khuẩn, đốm nâu tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn đòng – chín sáp. Bệnh lem lép hạt trên lúa giai đoạn chín sữa – chín sáp cần được theo dõi.
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu đục thân, sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn vươn lóng – trỗ cờ.
- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn tiếp tục lan rộng, gây hại.
- Cây cao lương: Sâu keo mùa thu phát sinh và gây hại.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các biện pháp sau đây:
- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa mùa để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại có khả năng phát sinh gây hại nặng, hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả, tránh lây lan trên diện rộng.
- Tăng cường hơn nữa trong việc phòng, trừ sâu keo mùa thu, bệnh khảm lá virus và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng sắn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nông dân tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá, phun trừ bọ phấn trắng ngừa lây lan.
- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.  

Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên