Thông báo về việc cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 04-CCMCR 2020: Mua sắm máy cuốn rơm cho mô hình cơ giới hóa hỗ trợ máy cuốn rơm cho cây lúa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

(Ngày đăng: 26/08/2020 15:56:01, bởi: hoangoanh)

(Thông báo số: 111/TB-TTKN ngày 25/8/2020 của Trung tâm Khuyến nông)