Thông báo Về việc hủy thầu gói thầu cung cấp thức ăn cho tôm chân trắng (02-NTM20-TATCT) thuộc mô hình nuôi tôm chân trắng (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020)

(Ngày đăng: 15/09/2020 16:23:53, bởi: hoangoanh)

(Thông báo số 129/TB-TTKN, ngày 15/9/2020 của Trung tâm Khuyến nông)Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Phú Yên