Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 41-2020

(Ngày đăng: 14/10/2020 16:48:03, bởi: hoangoanh)

(Từ ngày 30/9 đến 06/10/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần, ngày và đêm có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

- Nhiệt độ không khí trung bình: 28 – 30 oC

- Nhiệt độ không khí cao nhất: 33 - 35 oC

- Nhiệt độ không khí thấp nhất: 24- 26oC

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Lúa vụ Hè Thu 202023.971,8 ha

- Trà muộn (11/6– 19/7/2020): diện tích 6.752,96 ha; GĐST:  thu hoạch

Lúa Hè Thu đã thu hoạch được 23.937,8 ha, năng suất ước đạt 69,4 tạ/ha, còn 34 ha chưa thu hoạch tại TP. Tuy Hòa.

* Lúa vụ Mùa 2020: đã gieo sạ 4.016 ha

- Sạ từ ngày (1/7/2020 – 22/9/2020) đã gieo sạ 4.016 ha, GĐST: mạ – chín sữa, giống: ML 48, ML49, ML 213, ĐV108 tại Sông Hinh (155ha), Tuy An (1.701ha), Đồng Xuân (510ha), Sông Cầu (1.000ha), Sơn Hòa (650ha)

Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:

- Mía (niên vụ 2020-2021): 23.517 ha.  GĐST: Cây con – vươn lóng

- Sắn (niên vụ 2020-2021): 24.700,6 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch

- Đậu các loại (2020): 1.625 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch

- Ngô: 2.105 ha. GĐST: mầm – trổ cờ, phun râu

- Tiêu: 577 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa:

Lúa vụ Hè Thu 2020 đã thu hoạch được 23.937,76 ha, năng suất ước đạt 71,77 tạ/ha, còn 12 ha chưa thu hoạch tại TP. Tuy Hòa.

Lúa vụ Mùa 2020:

Sâu đục thân gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1,4 ha, tỷ lệ hại  7 - 10 % dảnh, GĐST đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh tại huyện Sơn Hòa.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác, mật độ 1 – 2 con/m2, GĐST đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh tại huyện Đồng Xuân.

Chuột gây hại rải rác tỷ lệ hại 1 -2 % dảnh, GĐST đòng tại TX. Sông Cầu.

Bệnh lem lép thối hạt gây hại diện tích dưới nhiễm 2 ha, TLB 2 – 4 % hạt GĐST chín sữa, tại huyện Sông Hinh.

Bệnh khô vằn gây hại diện tích dưới nhiễm 0,5 ha, TLB 2 – 5 % dảnh GĐST chín sáp, tại TP. Tuy Hòa.

Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác gây hại rải rác như: Bọ trĩ, sâu các loại...

2. Cây rau các loại

- Cây hành lá:

Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 0,5 ha, TLB  5-10 % cây, GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch, tại xã Bình Kiến thuộc TP. Tuy Hòa.

- Rau cải: Bọ nhảy  gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 13 – 15 con/ m2 tại huyện Tuy An.

- Ngoài ra, còn có sâu ăn lá gây hại xà lách, sâu tơ gây hại rau cải, bệnh đốm mắt cua gây hại rau mồng tơi... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.

3. Cây ngô:

Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2,5 ha mật độ 2 – 4 con/m2, GĐST  cây con – trỗ cờ, phun râu tại  Sông Hinh (0,5 ha), Tuy An (2 ha).

Ngoài ra, Sâu đục thân còn xuất hiện rải rác với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

Lúa vụ Hè Thu 2020: Thu hoạch xong

- Lúa vụ Mùa 2020: bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh lem lép thối hạt tiếp tục phát sinh gây hại.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

- Trên cây lúa:

+ Lúa vụ Mùa 2020: Tăng cường công tác điều tra, theo dõi để phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng có khả năng gây hại nặng.

Trên cây rau: Tăng cường theo dõi các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh các loại.

- Trên cây ngô: Tăng cường theo dõi Sâu keo mùa thu gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con./.

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên