Thông báo về việc hủy thầu gói thầu số 04-CCMCR2020: Mua sắm máy cuốn rơm thuộc Mô hình Cơ giới hóa hỗ trợ máy cuốn rơm cho cây lúa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020

(Ngày đăng: 22/10/2020 09:06:09, bởi: hoangoanh)

(Thông báo số 158/TB-TTKN, ngày 21/10/2020 của Trung tâm Khuyến nông)