Thông báo tình hình sinh vật 7 ngày

(Ngày đăng: 22/04/2021 16:40:35, bởi: hoangoanh)

(Tuần 15, Từ 07/4-13/4/2021)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình: 25- 27oC

Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 25- 27 oC

Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 21- 23 oC

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)

- Lúa Đông Xuân 2020-2021 đã gieo sạ 26.461,4 ha, GĐST: Thu hoạch, Đã thu hoạch 1.806 ha tại Tuy An (296 ha), Sông Cầu (500 ha), Sơn Hòa (580 ha), Sông Hinh (300 ha), Đông Hòa (120 ha), TP. Tuy Hòa (10 ha). Ước năng suất 52,3 tạ/ha.

+ Trà sớm (sạ từ ngày 01/12 – 20/12/2020): 1.037 ha, GĐST: Thu hoạch.

+ Trà chính vụ (sạ từ ngày 20/12/2020 -10/01/2021): 22.046,43 ha, GĐST: Chín sáp – Thu hoạch.

+ Trà muộn (sạ từ ngày 11/01/2021 – 20/02/2021): 3.377,97 ha, GĐST: Đòng – Chín sữa.

- Sắn niên vụ 2020-2021 đã thu hoạch 26.292,6 ha tại Tây Hòa (2.455,6ha), Đồng Xuân (4.433ha), Sơn Hòa (8.320ha), Sông Hinh (10.000ha), Tuy An (370ha), Phú Hòa (430ha), Sông Cầu (284 ha). Ước năng suất 200 tạ/ha

- Sắn niên vụ 2021-2022 đã trồng 19.973 ha tại Sông Hinh (6.600 ha), Đồng Xuân (4.000ha), Sơn Hòa (7.300ha), Tây Hòa (1.398 ha), Tuy An (41 ha), Phú Hòa (350ha), Sông Cầu (284 ha). GĐST: Mầm – tích lũy tinh bột.

- Mía niên vụ 2020-2021 đã thu hoạch 15.207 ha tại Sông Hinh (3.600ha), Sơn Hòa (9.100ha), Đồng Xuân (1.100ha), Phú Hòa (625ha), Tuy An (542 ha), Tây Hòa (230 ha), Sông Cầu (10 ha). Ước năng suất 598 tạ/ha

- Mía niên vụ 2021-2022 đã trồng 15.357 ha (trong đó có 770 ha trồng mới) tại Sông Hinh (3.650 ha), Sơn Hòa (9.450ha), Đồng Xuân (1.200 ha), Tây Hòa (250 ha), Tuy An (337 ha), Phú Hòa (470 ha). GĐST: cây con-vươn lóng.

- Ngô: 1.405ha. GĐST: Nảy mầm – thu hoạch

- Rau các loại (2021): 2.525 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch

- Đậu các loại (2021): 799 ha. GĐST: PTTL – thu hoạch

- Tiêu: 577 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa: Lúa vụ Đông Xuân 2020 – 2021 có một số đối tượng sinh vật gây hại như sau:

Bệnh khô vằn: Phát sinh gây hại diện tích nhiễm nhẹ 100ha, tỷ lệ hại: 2-20% dảnh, GĐST: Đòng – chín sáp ở huyện Tuy An, Tây Hòa, Đông Hòa.

Bệnh đốm sọc vi khuẩn: Phát sinh gây hại diện tích nhiễm nhẹ: 27ha, tỷ lệ bệnh (TLB): 10-18% lá; tại huyện Tuy An.

Chuột: Gây hại diện tích 24,2 ha, tỷ lệ hại (TLH) 1 – 12 % dảnh, GĐST: Đòng -  chín sữa, trong đó diện tích nhiễm nhẹ 15,2 ha, TLH 3 -5% dảnh, GĐST: Đòng; diện tích nhiễm nặng 9 ha, TLH 5 - 12% bông, GĐST: trỗ – chín sữa; tại huyện Tuy An, Sơn hòa.

Bệnh đen lép hạt: Gây hại diện tích nhiễm nhẹ 19,8ha, TLB 1-8% hạt, GĐST: chín sữa – chín sáp, tại huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, thành phố Tuy Hòa.

Rầy nâu: Phát sinh gây hại diện tích nhiễm: 9ha; trong đó diện tích nhiễm nhẹ 6ha mật độ: 1.000-1.500con/m2;  diện tích nhiễm trung bình: 2,5ha mật độ: 2.000 – 2.500 con/m2 , diện tích nhiễm nặng: 1ha mật độ: 4.000 – 5.000 con/m2 GĐST: chín sáp - chín hoàn toàn, tại huyện Đông Hòa, Tây Hòa.

Bệnh đạo ôn cổ bông: Phát sinh gây hại trên cổ bông diện tích nhiễm nhẹ: 0,3ha, tỷ lệ: 1-10% bông ở Sông Hinh.

Bệnh thối thân: Phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn trỗ - chín sáp với diện tích nhẹ: 5ha, trong đó:  TLB: 5%, cấp 1- cấp 2, ở Đông Hòa.

Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác gây hại rải rác như: Sâu cuốn lá, đục thân, nhện gié, bọ xít đen ... trên cây lúa GĐST: Trỗ - chín sữa.

2. Cây rau các loại

- Rau cải: Sâu xanh bướm trắng gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 3 – 5 con/m2 tại huyện Tuy An.

- Bọ nhảy: Phát sinh diện tích nhiễm nhẹ: 1,5ha, mật độ: 5- 14 con/mtại nhuyện Tuy An.

- Ngoài ra, còn có sâu ăn lá, sâu tơ, bệnh đốm mắc cua... gây hại rải rác trên rau xà lách tại huyện Đông Hòa.

3. Cây ngô:

Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 5,5 ha mật độ 1 – 4 con/m2, GĐST:  Nảy mầm – hạt sữa tại Tuy An (5 ha), Phú Hòa (0,5 ha).

Ngoài ra, còn có Sâu đục thân gây hại mật độ thấp, GĐST: trỗ cờ – hạt sữa tại huyện Tây Hòa.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Lúa vụ Đông Xuân 2020 -2021: chuột, rầy nâu, khô vằn, thối thân, đốm sọc vi khuẩn, đen lép hạt, bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục gây hại.

2. Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.

3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, rầy các loại tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Cây lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021:

- Tăng cường công tác điều tra, phát hiện các đối tượng sinh vật gây hại lúa.

- Tập trung theo dõi, hướng dẫn phòng trừ kịp thời và hiệu quả bệnh đạo ôn cổ bông nhằm hạn chế bệnh lây lan gây hại trên cổ bông trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển.

- Tăng cường theo dõi, hướng dẫn nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh đốm sọc vi khuẩn, đen lép hạt.

2. Cây rau: Tăng cường hướng dẫn nông dân áp dụng sản xuất đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGap... theo dõi các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh các loại...

3. Cây ngô: Tăng cường theo dõi Sâu keo mùa thu gây hại trên diện tích ngô.

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ YÊN

 

 

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên