Thông tin quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản trong tỉnh (đợt 9, ngày 16 và 17/6/2014)

(Ngày đăng: 24/06/2014 00:00:00, bởi: admin)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN TT GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THỦY SẢN Số: /TB-KTTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuy Hòa, ngày 23 tháng 06 năm 2014 THÔNG BÁO THÔNG TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÁC VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG TỈNH ĐỢT 9, NGÀY 16 VÀ 17/6/2014 I. Thông tin các điểm quan trắc: Huyện/ Thị xã Địa điểm thu mẫu Ghi chú Sông Cầu Tuần Nhã – xã Xuân Lộc Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện nay khu vực này đang thu hoạch cua xanh thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Thôn 5 – xã Xuân Hải Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện nay khu vực này đang nuôi cua xanh, ghẹ, tôm sú… thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Phú Dương – xã Xuân Thịnh Vị trí thu mẫu: Cách bờ 500m, cách lồng nuôi 10m, thu nước tầng đáy, hiện nay đang thu hoạch rải rát, mật độ lồng nuôi tôm giảm, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Hoà Lợi – xã Xuân Cảnh Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước. Hiện tại các hồ đang nuôi ốc hương, cá mú, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Vũng chào - xã Xuân Phương Vị trí thu mẫu: Cách bờ 500m, cách lồng nuôi 10m, thu nước tầng đáy, hiện nay khu vực này mật độ lồng bè nuôi dày, khu vực này tôm hùm phát triển tốt, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Tuy An Cầu Vạn Củi – xã An Ninh Tây Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho nuôi tôm thẻ chân trắng, khu vực này hiện nay đang thả tôm rất ít. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Cầu An Hải – xã An Hải Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng của Đầm Ô Loan. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Diêm Hộ - xã An Hoà Vị trí thu mẫu: Thu mẫu nước nguồn cung cấp cho các hồ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh của xã An Hoà, các ao đã thả giống đợt 2, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Đông Hoà Khu nuôi tôm cao triều – xã Hòa Hiệp Bắc Vị trí thu mẫu: Nước biển ven bờ, khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Vũng Tàu – xã Hoà Hiệp Nam Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này đang nuôi cua xanh và đang thu hoạch tôm, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Cầu Đà Nông – xã Hòa Hiệp Nam Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng toàn vùng Hạ lưu Sông Bàn Thạch, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Phước Long – xã Hòa Tâm Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, đang thu hoạch tôm rải rác, một số hồ chuẩn bị cải tạo thả giống, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Cầu Xác Cháy – xã Hòa Xuân Đông Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này một số hồ đã thu hoạch, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Phước Giang – xã Hòa Tâm Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này tôm đang phát triển tốt, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. (Ghi chú: An Cư không thu mẫu đợt này do đường đang bê tông hóa xe không vào được) II. Kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi: 1. Các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa: Giữa tháng 6 thời tiết nắng nóng có giảm so với đầu tháng, nhưng nhiệt độ nước vẫn cao, các yếu tố thủy lý, thủy hóa có sự thay đổi và có xu hướng tăng cao so với thu mẫu đợt 8 được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau: Độ mặn tại các vùng nuôi Sông Cầu 35-36‰ các vùng nuôi đầm Ô Loan dao động 21 - 33‰ và vùng nuôi hạ lưu Sông Bàn Thạch dao động 9 - 32‰. Độ kiềm các vùng nuôi Sông Cầu từ 110 - 120ppm, các vùng nuôi Tuy An dao động 85 - 100ppm, riêng vùng nuôi huyện Đông Hòa dao động 70 - 95ppm. Chi số pH nước tại các vùng nuôi nằm trong ngưỡng cho phép và ổn định. Riêng điểm thu tại Diêm Hội – An Hòa có chỉ số pH cao vượt ngưỡng cho phép. 2. Các chỉ tiêu về ô nhiễm hữu cơ: Ô nhiễm dinh dưỡng tại nhiều điểm thu mẫu giảm hơn so với đợt 8 được thể hiện qua chỉ số PO4 vượt ngưỡng cho phép 1-2 lần, số điểm ô nhiễm và mức ô nhiễm giảm so với đợt 8 tại nhiều điểm thu mẫu như: Xuân Lộc, An Ninh Tây, An Hải, An Hòa. Không phát hiện thấy ô nhiễm NO2, HydroSulfua và Fe ở các điểm thu mẫu. Chỉ tiêu NH3 vượt ngưỡng cho phép 1 - 3 lần và thấp hơn đợt 8 tại một số điểm thu mẫu: Phước Giang và Phước Long – Hòa Tâm, Cầu Xác Cháy – Hòa Xuân Đông. Chỉ tiêu DO ở các điểm thu mẫu như: Tuần Nhã, Vũng Tàu, Phước Giang và Cầu Xác Cháy thấp dưới ngưỡng cho phép trong nuôi trồng thủy sản (4/14 điểm thu mẫu) thấp hơn đợt 8. Chi tiêu COD tại các điểm thu mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép. 3. Các chỉ tiêu về ô nhiễm vi sinh: Nhìn chung các chỉ tiêu vi sinh như: Vibrio nằm trong ngưỡng cho phép và giảm so với đợt 8, riêng điểm thu mẫu Diêm Hội vượt ngưỡng cho phép 1,2 lần. Tổng Coliform ở các điểm thu mẫu nằm trong ngưỡng cho phép, riêng điểm thu mẫu tại Cầu Đà Nông, Phước Giang, Phước Long vượt ngưỡng cho phép 2,4 lần. 4. Tình hình bệnh trong nuôi trồng thủy sản: Bệnh hoại tử gan tụy trên tôm thẻ chân trắng vẫn diễn ra rải rác ở hầu hết các vùng nuôi trong tỉnh thường xảy ra giai đoạn tôm từ 10-45 ngày tuổi và có xung hướng xảy ra ở tôm có kích thước nhỏ trong giai đoạn 30 ngày tuổi. III. Kết luận và kiến nghị: Chất lượng nước tại các vùng nuôi trong toàn tỉnh tại thời điểm thu mẫu phù hợp với nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên một số điểm thu mẫu có nhiều chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép trong nuôi trồng thủy sản, biểu hiện của sự ô nhiễm môi trường nước và mức độ ô nhiễm môi trường nước thấp hơn so với đợt 8: - Độ mặn, kiềm và pH tại các điểm thu mẫu ít dao động, riêng điểm thu tại Phước Giang, Phước Long có kiềm thấp, pH nước cao tại điểm thu mẫu An Hòa chưa phù hợp với nuôi trồng thủy sản. - Chỉ tiêu NH3 trong môi trường nước tại các điểm thu mẫu như: Phước Giang và Phước Long – Hòa Tâm, Cầu Xác Cháy – Hòa Xuân Đông ở mức cao. - Muối phosphat vẫn ở mức cao vượt ngưỡng cho phép ở một số điểm thu như: Xuân Lộc, An Ninh Tây, An Hải, An Hòa. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm có xu hướng giảm so với đợt 8. - Oxy hòa tan dưới ngưỡng cho phép được phát hiện ở 4/14 điểm thu mẫu ít hơn đợt 8 7/15 điểm thu mẫu, có nguy cơ sẽ thiếu oxy vào sáng sớm nếu sử dụng nước ngoài kênh. - Ô nhiễm vi sinh đặc biệt Vibrio và Coliform ở các điểm thu mẫu có chiều hướng giảm hơn so với đợt 8. - Trung tâm Giống và KKTS khuyến cáo: Các hộ nuôi không nên bơm nước vào những ngày triều thấp, qua kết quả xét nghiệm mẫu nước lúc triều thấp nhận thấy rằng chất lượng nước không tốt, đặc biệt nhiều chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép. Các hộ nuôi thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường bằng test kit trước khi cấp nước vào ao, trong quá trình nuôi phải kiểm tra các yếu tố môi trường nước ngày 2 lần, tăng cường xử lý vi sinh, vôi để phân hủy thức ăn thừa, phân tôm, xác tôm lột và tảo tàn. - Muối phosphat vẫn ở mức cao kết hợp với thời tiết nắng nóng là cơ hội để tảo phát triển mạnh trong thời gian đến. Các hộ nuôi tôm thẻ cần cắt tảo định kỳ bằng BKC ở nồng độ nhẹ đối với những ao có tảo phát triển mạnh, nhằm hạn chế thiếu oxy vào lúc sáng sớm, thường xuyên kiểm tra nồng độ Oxy hòa tan vào ban đêm để tăng cường hệ thống Oxy trong ao nuôi. - Người nuôi trồng thuỷ sản trong tỉnh cần có những giải pháp chống nóng cho các ao nuôi và lồng nuôi bằng cách nâng mực nước trong ao hoặc di chuyển lồng nuôi ra vùng nước sâu hơn; kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn cho vật nuôi, tuyệt đối không cho ăn thừa; cho ăn bổ sung vitamin C và khoán vi lượng để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi. Nơi nhận: - Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên (báo cáo); - Chi cục thú Y Phú Yên; - Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến ngư; - Các thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh; - UBND các xã ven biển; - Phòng Kinh tế các huyện ven biển; - BGĐ, CBKT; - Lưu VT. GIÁM ĐỐC Lê Quang Hiệp

Tác giả: Trung tâm Giống và KTTS