Tăng cường công tác quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

(Ngày đăng: 23/06/2015 00:00:00, bởi: admin)

UBND tỉnh vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm gia súc, gia cầm. http://phuyen.gov.vn/wps/wcm/connect/e81b720048d5a5ebbc59fca0f741ba06/1/Untitled.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=e81b720048d5a5ebbc59fca0f741ba06/1 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định hiện hành các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; vi phạm về yêu cầu vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế dùng làm thực phẩm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định; kiểm tra chấn chỉnh các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm trong khâu bán lẻ sản phẩm gia súc, gia cầm tươi sống tại các chợ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm theo quy định; kiểm tra định kỳ các cơ sở trên địa bàn tỉnh và tổ chức tái kiểm tra 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm loại C, đề xuất với chính quyền địa phương kiên quyết đóng cửa các cơ sở xếp loại C. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y tới người tham gia giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm, kinh doanh mua, bán thịt gia súc, gia cầm. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; rà soát, đề xuất điều chỉnh lại Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm chưa hợp lý, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc và UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh thú y, phòng chống dịch bệnh động vật và an toàn vệ sinh thực phẩm.