Thông báo Kết luận của ông Nguyễn Trọng Tùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị Tổng kết “Chiến dịch ra quân tiêu diệt rệp sáp bột hồng hại sắn tại Phú Yên, năm 2015” và triển khai kế hoạch năm 2016

(Ngày đăng: 27/10/2015 00:00:00, bởi: admin)

Ngày 23/10/2015, tại Hội trường UBND huyện Sông Hinh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên phối hợp cùng UBND huyện Sông Hinh tổ chức Hội nghị Tổng kết “Chiến dịch ra quân tiêu diệt rệp sáp bột hồng hại sắn tại Phú Yên, năm 2015” và triển khai kế hoạch năm

THÔNG BÁO Kết luận của ông Nguyễn Trọng Tùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị Tổng kết “Chiến dịch ra quân tiêu diệt rệp sáp bột hồng hại sắn tại Phú Yên, năm 2015” và triển khai kế hoạch năm 2016 Ngày 23/10/2015, tại Hội trường UBND huyện Sông Hinh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên phối hợp cùng UBND huyện Sông Hinh tổ chức Hội nghị Tổng kết “Chiến dịch ra quân tiêu diệt rệp sáp bột hồng hại sắn tại Phú Yên, năm 2015” và triển khai kế hoạch năm 2016; Tham dự Hội nghị có Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Lãnh đạo Sở, đại diện các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở có liên quan); Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo và Chuyên viên các phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các Doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn trên địa bàn Tỉnh và các cơ quan Thông tin đại chúng trên địa bàn Tỉnh. Sau khi nghe các báo cáo, các ý kiến tham luận và trao đổi tại Hội nghị; Ông Nguyễn Trọng Tùng (Chủ trì Hội nghị) kết luận như sau: 1. Về kết quả thực hiện Chiến dịch tiêu hủy RSBH hại sắn Rệp sáp bột hồng (RSBH) hại sắn là đối tượng dịch hại nguy hiểm, khó phòng trừ. Năm 2015, RSBH xuất hiện sớm và phân bố diện rộng hơn. Qua công tác điều tra, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên đã phát hiện RSBH gây hại trên cây sắn với diễn biến phức tạp, lây lan trên diện rộng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên quyết định triển khai “Chiến dịch ra quân tiêu diệt rệp sáp bột hồng hại sắn tại Phú Yên, năm 2015”. Qua thời gian thực hiện chúng ta đã đạt được một số kết quả nhất định: - Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn; Kế hoạch số 14/KH-SNN ngày 02/6/2015 về việc thực hiện Tháng ra quân tiêu hủy RSBH hại sắn tại Phú Yên; Chi cục Bảo vệ thực vật đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tiêu diệt RSBH (tại Báo cáo số 226/BC-BVTV, ngày 19/10/2015), theo đó: - Huy động được nhiều cơ quan, ban, ngành, tổ chức và nông dân cùng tham gia tiêu diệt RSBH hại sắn, nhằm ngăn chặn sự lây lan RSBH trên diện rộng, bảo vệ kết quả sản xuất cây sắn; thiệt hại do RSBH gây ra không đáng kể… - Đẩy mạnh các biện pháp, cách thức tổ chức và tiêu hủy RSBH đạt hiệu quả cao và bền vững; không để lây lân trên diện rộng, bảo vệ kết quả sản xuất cây sắn. Hiện các ruộng sắn đã phục hồi, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng là không đáng kể. Đến thời điển hiện tại các đối tượng dịch hại trên cây sắn đã cơ bản được khống chế, không lây lan diện rộng; các ruộng sắn đã phục hồi, cơ bản là bảo vệ kết quả sản xuất cây sắn. 2. Một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện thời gian đến 2.1. Giao Chi cục Bảo vệ thực vât: Chủ trì, làm đầu mối tham mưu cho Sở tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch, theo dõi đôn đốc, báo cáo.... Các Trung tâm: Giống và kỹ thuật cây trồng, Khuyến nông - Khuyến ngư theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp thực hiện. - Chi cục Bảo vệ thực vật bước đầu đã điều tra, đánh giá và triển khai nhân nuôi ong Anagyrus lopezi để kịp thời phóng thích ra ruộng sắn Phú Yên trong năm 2016. Đây là hướng sinh học, dung thiên dịch khống chế RSBH và sẽ có tác dụng lâu dài, phù hợp với điều kiện trồng sắn tại Phú Yên; có kế hoạch tiếp tục triển khai các nội dung phù hợp để phổ biến, áp dụng vào sản xuất. - Về lâu dài, ngành NN đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản 3896/ UBND-KT, ngày 28/8/2015 gửi Bộ Khoa học và công nghệ V/v xin đăng ký nhiệm vụ khoa học năm 2016 “Đánh giá mức độ gây hại, xâm lấn, đặc điểm sinh học và đề xuất giải pháp khống chế RSBH hại sắn tại Phú Yên”, (Viện Bảo vệ thực vật đang lập thủ tục trình phê duyệt và triển khai thực hiện từ đầu năm 2016); giao Chi cục Bảo vệ thực vật làm đầu mối phối hợp thực hiện nội dung này. 2.2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về RSBH cho người sản xuất sắn; tham gia, bố trí hỗ trợ một phần kinh phí để phối hợp thực hiện các nội dung thời gian đến trên địa bàn quản lý. Khuyến cáo người trồng sắn nên tuân thủ các hướng dẫn về phòng trừ RSBH hại sắn của ngành Nông nghiệp: (i) Thay thế dần các giống đã nhiễm RSBH và bệnh chổi rồng; tìm nguồn giống sạch bệnh để làm giống; (ii) Không di chuyển các nguồn giống bị nhiễm RSBH sang các vùng khác; (iii) Tham gia nhân nuôi Ong ký sinh theo hướng dẫn của ngành Bảo vệ thực vật, để không chế RSBH thời gian tới.v.v. 2.3. Đề nghị các Doanh nghiệp chế biến sắn trên địa bàn Tỉnh: Cân đối bố trí phần kinh phí hỗ trợ nông dân thực hiện tiêu hủy theo địa bàn đã được quy hoạch vùng nguyên liệu để thực hiện tiêu hủy các diện tích nhiễm nặng, ngăn chặn sự lây lan ra diện rộng, ổn định vùng nguyên liệu cho nhà máy; huy động các nguồn lực tại chỗ để phối hợp, tham gia thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 2.4. Đề nghị các Cơ quan thông tin truyền thông phối hợp thực hiện các nội dung thông tin tuyên truyền về Kế hoạch và các nhiệm vụ thời gian đến. Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên xin thông báo và đề nghị Phòng Kinh tế/ Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan vận dụng và phối hợp thực hiện./.

Tác giả: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên