Thông báo khẩn V/v: Tăng cường phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Đông Xuân 2015 - 2016

(Ngày đăng: 22/02/2016 00:00:00, bởi: admin)

Kết quả điều tra của Chi cục Bảo vệ thực vật sau tết Nguyên Đán Bính Thân cho thấy: Bệnh đạo ôn đã xuất hiện với diện tích 362,2 ha; trong đó, diện tích nhiễm nhẹ - trung bình là 332 ha, tỷ lệ bệnh (TLB) phổ biến 5-20% lá và diện tích nhiễm nặng 30,2 ha, T

THÔNG BÁO KHẨN V/v: Tăng cường phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Đông Xuân 2015 - 2016 Kính gửi: Phòng Kinh tế /Nông nghiệp và PTNT các huyện, tx, tp. Hiện nay, trà lúa chính vụ Đông Xuân 2015-2016 đang giai đoạn cuối đẻ nhánh đến làm đòng, cây lúa sinh trưởng phát triển khá tốt. Tuy nhiên, từ giữa tháng 01 đến nay, trời âm u, ít nắng, có các đợt mưa nhỏ xen kẽ trùng với thời điểm nông dân bón phân đón đòng,…, là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại và có nhiều nguy cơ lây lan diện rộng. Kết quả điều tra của Chi cục Bảo vệ thực vật sau tết Nguyên Đán Bính Thân cho thấy: Bệnh đạo ôn đã xuất hiện với diện tích 362,2 ha; trong đó, diện tích nhiễm nhẹ - trung bình là 332 ha, tỷ lệ bệnh (TLB) phổ biến 5-20% lá và diện tích nhiễm nặng 30,2 ha, TLB 35-64% lá, bệnh cấp 1-9. Dự báo trong thời gian tới, thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh đạo ôn gây hạị và lây lan, nhất là trên các ruộng sạ quá dày, bón phân không cân đối, thừa phân đạm, nước tưới không ổn định…. Nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, bệnh đạo ôn tiếp tục gây hại nặng và sẽ gây hại trên cổ lá, cổ bông lúa; làm gãy cổ bông, hạt lúa lép lửng, nguy cơ ảnh hưởng xấu đến năng suất, chất lượng lúa cuối vụ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Phòng Kinh tế /Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện gấp các nội dung sau: 1. Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã, phường, thị trấn, cán bộ khuyến nông cơ sở, các HTX sản xuất nông nghiệp: Tăng cường kiểm tra ngay đồng ruộng, sớm phát hiện bệnh đạo ôn gây hại lúa và tổ chức phun thuốc phòng trừ kịp thời, không để bệnh gây hại và lây lan; đặc biệt lưu ý trên các giống nhiễm bệnh đạo ôn như: CH133, VĐ8, OM2695-2, PY2, OM6976, MT10, ML232, TBR1, OM4900, ĐV108, TH6, ML202... 2. Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình, hướng dẫn nông dân cách phát hiện và các biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của cấp huyện, cấp xã; thông báo, hướng dẫn nông dân chủ động kiểm tra và phòng trừ kịp thời bệnh đạo ôn gây hại lúa. 3. Chi cục Bảo vệ thực vật; Tăng cường tập huấn, hướng dẫn các biện pháp quản lý bệnh đạo ôn và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tuân thủ nguyên tắc 4 đúng (đúng lúc, đúng thuốc, đúng cách, đúng nồng độ và liều lượng); nhất là tại các huyện bị nhiễm bệnh đạo ôn nặng như: Đồng Xuân, Tuy An,... 4. Ngoài ra, cần quan tâm theo dõi, chỉ đạo, phòng trừ các đối tượng dịch hại khác thường phát sinh và gây hại gia đoạn từ nay đến cuối vụ sản xuất như: (i) chuột hại lúa; (ii) rầy nâu, rầy lưng trắng; (iii) bệnh thối bẹ, thối thân.v.v.. - Tiếp tục gây hại trên trà lúa lúa muộn giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng. Tiếp tục tổ chức diệt chuột bằng các biện pháp, chú ý việc phòng trừ chuột bằng biện pháp sinh học và thủ công. - Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện rầy nâu- rầy lưng trắng trên những chân ruộng sạ giống nhiễm, duy trì theo dõi bẫy đèn xác định thời điểm ra rộ của rầy nâu, rầy lưng trắng để có dự báo chính xác sự xuất hiện của rầy trên ruộng lúa. - Tập trung theo dõi sự phát triển của bệnh thối thân và khô vằn, tổ chức phòng trừ bệnh hiệu quả bằng các loại thuốc đặc hiệu khi cần thiết. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Phòng Kinh tế /Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tham mưu cho UBND cấp huyện triển khai thực hiện; Chi cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung nêu trên./. * Ghi chú: Bản hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa, đính kèm. Nơi nhận: - Như trên (T/H); - UBND Tỉnh (thay BC); - Lãnh đạo Sở; - UBND các huyện, TX, TP (P/H chỉ đạo); - Chi cục Bảo vệ thực vật; - Các TT: Khuyến nông, Giống và KTCT; - Lưu: VT, NN. GIÁM ĐỐC (đã ký) Nguyễn Trọng Tùng

Tác giả: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên