Thông báo Kết quả quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên. Đợt 8, ngày 30/05/2016

(Ngày đăng: 06/06/2016 00:00:00, bởi: admin)

file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif TT MẪU/CHỈ TIÊU MẶN ‰ KIỀM mg/l pH NH3 mg/l NO2 mg/l PO4 mg/l H2S mg/l Fe mg/l DO mgO2/l COD mgO2/l Tổng Vibrio spp CFU/ml Vibrio parahaemolyticus CFU/ml GHI CHÚ 1 Tuần Nhã XUÂN LỘC 32 100 7.80 0,09 0,002 0,08 0 0,27 4,4 6,0 240 70 Nước nguồn 2 Hòa Lợi XUÂN CẢNH 35 120 8,20 0,10 0,001 0,05 0 0,01 5,6 3,5 270 0 Nước nguồn 3 Vũng Chào XUÂN PHƯƠNG 36 120 8,20 0,17 0,003 0,03 0 0,03 4,8 4,0 120 0 Nước nguồn 4 Tân Thạnh XUÂN ĐÀI 36 120 8,30 0,08 0,004 0,08 0 0,01 5,0 3,5 70 30 Nước nguồn 5 Cầu AN HẢI 21 80 8,30 0,13 0,004 0,36 0 0,04 4,8 5,0 690 215 Nước nguồn 6 Vũng Diều AN CƯ 12 65 8,10 0,29 0,011 0,16 0 0,30 4,8 8,0 500 0 Nước nguồn 7 Mỹ Phú AN HIỆP 25 85 8,40 0,12 0,001 0,28 0 0,04 5,2 7,0 435 45 Nước nguồn 8 Vũng Tàu HÒA HIỆP NAM 7 55 7,90 0,64 0,009 0,16 0 0,32 5,6 8,5 210 110 Mương cấp 9 Bãi Con HÒA HIỆP NAM 28 90 8,15 0,20 0.002 0,07 0 0,04 6,2 3,5 370 170 Nước nguồn 10 Phước Long HÒA TÂM 5 50 7,40 0,81 0,012 0,23 0 0,79 4,0 7,5 180 45 Nước nguồn 11 Phước Giang HÒA TÂM 4 45 7,20 0,84 0,006 0,21 0 1,27 4,0 8,0 90 10 Nước nguồn 12 Cầu Xác Cháy HÒA XUÂN ĐÔNG 20 80 7,30 1,68 0,006 1,13 0 0,00 / 7,0 0 0 Nước giếng khoan 13 Cảng cá Tiên Châu AN NINH TÂY (Mẫu đột xuất 1) 12 60 7,90 0,15 0,015 0,33 0 0,14 6,0 6,0 210 20 Nước nguồn 14 Cầu Vạn Củi AN NINH TÂY ( Mẫu đột xuất 2) 14 70 7,60 0,39 0,006 0,37 0 0,40 4,2 7,0 270 40 Nước nguồn 15 Diêm Hội AN HÒA (Mẫu đột xuất 3) 27 90 7,90 0,29 0,003 0,57 0 0,13 3,0 8,0 520 0 Nước nguồn Ngưỡng cho phép 10 - 35 90 -180 7,8 - 8,5 <0,5 <0,05 <0,2 <0,05 <1.0 >5 <10 <1000 Nuôi tôm Thẻ, tôm Sú 1. Đặc điểm thời tiết tại thời điểm quan trắc: Tại thời điểm quan trắc trời nắng nóng. - Tại thị xã Sông Cầu: Vùng nuôi vịnh Xuân Đài (gồm Xuân Đài và Xuân Phương) thu mẫu lúc 9h30’- 9h45’, nhiệt độ nước 310C - 320C, triều cao 1,6m đỉnh triều; vùng nuôi đầm Cù Mông (gồm Xuân Cảnh và Xuân Lộc) thu mẫu lúc 10h00’ - 10h30’, nhiệt độ nước 320C - 330C, triều cao 1,4m. - Tại huyện Tuy An: Vùng nuôi đầm Ô Loan (gồm An Hiệp và An Cư) thu mẫu lúc 11h30’- 11h45’, nhiệt độ nước 330C - 340C, triều cao 1,5m; vùng nuôi An Hòa, An Hải , Cầu Vạn Củi Và Cảng Cá Tiên Châu - An Ninh Tây thu mẫu lúc 8h15’- 9h00’, nhiệt độ nước 300C - 310C, triều cao 1,5m đỉnh triều. - Tại vùng nuôi huyện Đông Hòa: Vùng nuôi Hòa Hiệp Nam (gồm Bãi Con và Vũng Tàu) thu mẫu lúc 8h30’ -9h10’, nhiệt độ nước 300C - 310C, triều cao 1,4m - 1,6m, tại Bãi Con thủy triều đang lên; vùng nuôi Hòa Tâm (gồm Phước Giang và Phước Long), thu mẫu lúc 9h45’- 10h30’, nhiệt độ nước 310C - 320C, triều cao 1,2m - 1,6m; vùng nuôi Hòa Xuân Đông (nước giếng khoan) thu mẫu lúc 10h00’. 2. Nhận định kết quả quan trắc chất lượng nước các vùng nuôi trồng thủy sản: Kết quả quan trắc cho thấy các chỉ tiêu hóa lý và hàm lượng vi sinh Vibrio tại các vùng quan trắc đều nằm trong ngưỡng cho phép. Trong đó, có một số chỉ tiêu nằm ngoài ngưỡng cho phép cụ thể như sau: - Chỉ tiêu độ mặn thấp ở các điểm thu mẫu Vũng Tàu - Hòa Hiệp Nam, Phước Long, Phước Giang - Hòa Tâm (dao động từ 4 - 7‰). - Chỉ tiêu độ kiềm ở một số điểm thu mẫu thấp như: Vũng Tàu - Hòa Hiệp Nam, Phước Long - Hòa Tâm, Phước Giang - Hòa Tâm, Cầu Xác Cháy - Hòa Xuân Đông, Cảng Cá Tiên Châu - An Ninh Tây, Cầu Vạn Củi - An Ninh Tây (dao động 45 - 80 mg/l) không phù hợp với nuôi trồng thủy sản. - Chỉ tiêu NH3 vượt ngưỡng giới hạn cho phép tại Phước Long - Hòa Tâm, Phước Giang - Hòa Tâm, Cầu Xác Cháy - Hòa Xuân Đông (nước giếng khoan) (dao động 0,81- 1,68mg/l). - Chỉ tiêu PO4 vượt ngưỡng giới hạn cho phép tại Cầu An Hải, Mỹ Phú - An Hiệp, Phước Long - Hòa Tâm, Cầu Xác Cháy - Hòa Xuân Đông, Cảng Cá Tiên Châu - An Ninh Tây, Cầu Vạn Củi - An Ninh Tây, Diêm Hội - An Hòa (dao động 0,23 – 1,13 mg/l). - Hàm lượng sắt vượt ngưỡng giới hạn cho phép tại Phước Giang - Hòa Tâm (1,27mg/l). - Hàm lượng DO tại Tuần Nhã - Xuân Lộc, Phước Long - Hòa Tâm, Phước Giang - Hòa Tâm, Cầu Vạn Củi - An Ninh Đông, Diêm Hội - An Hòa (dao động 3,0 - 4,4 mgO2/l) thấp hơn ngưỡng cho phép, có dấu hiệu của việc ô nhiễm môi trường nước. 3. Khuyến cáo: Hiện nay, trời nắng nóng. Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản khuyến cáo đến người nuôi thủy sản như sau: - Tại các vùng nuôi có độ mặn thấp và độ kiềm thấp như Vũng Tàu - Hòa Hiệp Nam, Phước Long - Hòa Tâm, Phước Giang - Hòa Tâm, các hộ nuôi phải thường xuyên đánh vôi vào ban đêm nhằm nâng độ kiềm trong nước để chống hiện tượng tôm mềm vỏ, tôm nuôi khó lột vỏ hoặc chậm cứng vỏ sau khi lột, giúp tảo ổn định. - Tại vùng nuôi Phước Long - Hòa Tâm, Phước Giang - Hòa Tâm, Cầu Xác Cháy - Hòa Xuân Đông (nước giếng khoan) có NH3 vượt ngưỡng giới hạn cho phép. Tại vùng nuôi này đang có nguy cơ ô nhiễm từ chất thải quá trình cải tạo ao của vụ trước, sự phân hủy thức ăn thừa, phân tôm và xác phiêu sinh động vật. Người nuôi tôm ở vùng nuôi này cần tăng cường sục khí cho ao nuôi, sử dụng các chế phẩm sinh học, cấy men vi sinh định kỳ 1 lần/tuần để ổn định pH (không để pH vượt quá ngưỡng 8,5 sẽ làm tăng tính độc của NH3). Định kỳ siphon loại bỏ chất hữu cơ trong ao nhằm giảm hàm lượng NH3 ở đáy ao. - Tại vùng nuôi cầu An Hải, Mỹ Phú- An Hiệp, Phước Long - Hòa Tâm, Cầu Xác Cháy - Hòa Xuân Đông, Cảng Cá Tiên Châu - An Ninh Tây, Cầu Vạn Củi - An Ninh Tây, Diêm Hội - An Hòa có PO4 vượt ngưỡng giới hạn cho phép nên có nguy cơ phát triển các loài tảo, vi tảo, đề phòng tảo độc phát triển. - Tại vùng Nuôi Tuần Nhã - Xuân Lộc, Phước Long - Hòa Tâm, Phước Giang - Hòa Tâm, Cầu Vạn Củi - An Ninh Tây, Diêm Hội - An Hòa có DO thấp (dao động 3,0 - 4,4 mgO2/l). Tại vùng nuôi này có nguy cơ tồn đọng nhiều chất hữu cơ, người nuôi cần quản lý lượng thức ăn, không để thức ăn dư thừa. Các vùng nuôi trên có nguy cơ thiếu Oxy vào sáng sớm nên tăng cường hệ thống quạt đối với các ao có tôm lớn. Thời tiết đang nắng nóng, nên người nuôi lưu ý: + Thường xuyên kiểm tra môi trường nước trong ao nuôi, theo dõi hoạt động của tôm. + Bổ sung khoáng vi lượng, vitamin và xử lý vi sinh định kỳ nhưng rút ngắn thời gian giữa hai lần xử lý nhằm làm sạch đáy ao làm tăng sức đề kháng cho tôm. + Duy trì mực nước trong ao nuôi trên 1,5m. + Khi có mưa thì phải đánh vôi nhằm nâng pH nước, duy trì quạt nước tránh hiện tượng phân tầng nhiệt và duy trì oxy trong ao nuôi. + Khi cấp nước vào ao, người nuôi phải cấp nước qua ao lắng, xử lý nước nhằm hạn chế lây nhiễm mầm bệnh từ ngoài vào ao nuôi. Chú ý: Tại vùng nuôi Phước Long và Phước Giang - Hòa Tâm, nguồn nước đang có nguy cơ bị ô nhiễm, người nuôi cần lưu ý khi cấp nước vào ao lắng phải xử lý thật kỹ và kiểm tra các chỉ số môi trường trước khi bơm qua ao nuôi. GIÁM ĐỐC (Đã ký) Lê Quang Hiệp

Tác giả: TRUNG TÂM GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THỦY SẢN