Kế hoạch triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy số 08 ngày 26/4/2016 về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tiếp tục thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM

(Ngày đăng: 29/06/2016 00:00:00, bởi: admin)

/uploads/news/2016_06/page-0k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-1k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-2k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-3k-800x600_1.jpg /uploads/news/2016_06/page-4k-800x600_4.jpg /uploads/news/2016_06/page-5k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-6k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-7k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-8k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-9k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-10k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-11k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-12k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-13k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-14k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-15k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-16k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-17k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-18k-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-19k-800x600.jpgphụ lục: /uploads/news/2016_06/page-0-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-1-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-2-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-3-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-4-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-5-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-6-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/page-7-800x600.jpg