Thông báo số 429/TB-TTKN, ngày 10/11/2016 của Trung tâm Khuyến nông Phú Yên về việc tuyển dụng lao động

(Ngày đăng: 11/11/2016 00:00:00, bởi: admin)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG /uploads/news/2016_11/tb-429-tuyen-dung-l-ong-page-001-800x600-copy.jpg /uploads/news/2016_11/tb-429-tuyen-dung-l-ong-page-002-800x600.jpg

Tác giả: Trung tâm Khuyến nông