Thông báo về việc hướng dẫn khung lịch thời vụ nuôi một số đối tượng thủy sản nước lợ, mặn năm 2017

(Ngày đăng: 23/11/2016 00:00:00, bởi: admin)

Thông báo về việc hướng dẫn khung lịch thời vụ nuôi một số đối tượng thủy sản nước lợ, mặn năm 2017 /uploads/news/2016_11/cvt-1195-tb-149-huong-dan-lich-thoi-vu-page-001-800x600.jpg /uploads/news/2016_11/cvt-1195-tb-149-huong-dan-lich-thoi-vu-page-002-800x600.jpg /uploads/news/2016_11/cvt-1195-tb-149-huong-dan-lich-thoi-vu-page-003-800x600.jpg /uploads/news/2016_11/cvt-1195-tb-149-huong-dan-lich-thoi-vu-page-004-800x600.jpg /uploads/news/2016_11/cvt-1195-tb-149-huong-dan-lich-thoi-vu-page-005-800x600.jpg

Tác giả: Sở Nông nghiệp và PTNT