Thông báo về việc cung ứng con giống thực hiện mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học có sử dụng đệm lót, chuơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2017

(Ngày đăng: 06/09/2017 00:00:00, bởi: admin)

Thông báo về việc cung ứng con giống thực hiện mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học có sử dụng đệm lót, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2017 /uploads/news/2017_09/tb_372_cung_ung_con_giong_mh_ga_20170906031524330330-page-001-800x600.jpg

Tác giả: Trung tâm Khuyến nông