Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01-KNg-CCCG:

(Ngày đăng: 05/07/2018 10:52:25, bởi: hoangoanh)

Gói thầu: Cung cấp chình giống thuộc mô hình nuôi chình thương phẩm năm 2018

Tải về