Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01-KNg-CCCBG

(Ngày đăng: 05/07/2018 14:21:27, bởi: hoangoanh)

Gói thầu: Cung cấp cua biển giống thuộc mô hình nuôi cua biển thương phẩm gắn với chuỗi liên kết sản xuất 2018

Tải về