Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02-KNg-CCTACB:

(Ngày đăng: 11/07/2018 08:25:06, bởi: hoangoanh)

Cung cấp thức ăn tươi cho cua biển thuộc mô hình nuôi cua biển thương phẩm gắn với chuỗi liên kết sản xuất 2018

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02-KNg-CCTACB: Cung cấp thức ăn tươi cho cua biển thuộc mô hình nuôi cua biển thương phẩm gắn với chuỗi liên kết sản xuất 2018

Tải về