Báo cáo tình hình bệnh khảm lá virus hại sắn tại Phú Yên

(Ngày đăng: 05/10/2018 13:56:45, bởi: hoangoanh)

(tính đến 03/10/2018)Nguồn tin: Chi cục Trồng tròng và BVTV Phú Yên