18:42 Thứ sáu, 25/05/2018

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Nông nghiệp, nông thôn năm 2013 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2014

Đăng lúc: Thứ tư - 22/01/2014 02:59 - Người đăng bài viết: minhnhat
Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp năm 2013 cơ bản ổn định và đạt mức tăng trưởng khá
Nhờ có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp, nhất là tiếp tục thực hiện giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh nên sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2013 đạt một số kết quả khá và tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất Nông - lâm - thủy sản tính theo giá so sánh năm 2010 toàn ngành tăng 3,1% so với năm 2012, trong đó: trồng trọt tăng 6,7%, chăn nuôi tăng 3,7%, lâm nghiệp tăng 6,1%, thủy sản giảm 2,3% và dịch vụ sản xuất nông nghiệp tăng 6,5%. So sánh với kế hoạch giao năm 2013 (theo giá CĐ 1994) tăng 5,1% so với năm 2012 (vượt kế hoạch 5,4%), trong đó: trồng trọt tăng 6,7% (vượt kế hoạch 6,6%), chăn nuôi tăng 3,7% (vượt kế hoạch 2,0%), thuỷ sản tăng 3,3% (vượt kế hoạch 3,9%). Tính theo giá thực tế năm 2013 giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản ước đạt 12.555 tỷ đồng tăng 3,2% so với năm 2012, trong đó: trồng trọt ước đạt 5.281 tỷ đồng chiếm 42,07%, chăn nuôi ước đạt 2.049 tỷ đồng chiếm 16,32%, dịch vụ nông nghiệp ước đạt 557 tỷ đồng chiếm 4,43%; Lâm nghiệp ước đạt 150 tỷ đồng chiếm 1,19%; Thuỷ sản ước đạt 4.518 tỷ đồng chiếm 35,99% trong cơ cấu nội bộ ngành.

Về trồng trọt: Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao sản lượng, chất lượng và thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác; từng bước nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, gắn kết chặt chẽ giữa các khâu sản xuất - chế biến - phân phối, đảm bảo lợi ích cho nông dân. Tổng diện tích gieo trồng các cây trồng chủ yếu ước đạt hơn 143,2 ngàn ha tăng 3,6% so với năm 2012. Trong đó: Cây lương thực có hạt gần 64.200ha tăng 1,6%; cây lấy củ hơn 22.900ha tăng 15,8%; rau đậu - hoa - cây cảnh gần 11.000ha tăng 5,5%; cây công nghiệp hàng năm hơn 31.000ha tăng 2,1%; cây công nghiệp lâu năm khoảng 10.100ha; cây ăn quả gần 4.200ha giảm 7,9% so với năm 2012. Sản lượng một số cây trồng chính như: cây lương thực có hạt (lúa, ngô) ước đạt 38,8 vạn tấn vượt 5,9% so với kế hoạch, tăng 5,4% so năm 2012; mía cây đạt hơn 1,5 triệu tấn vượt 8,0% so với kế hoạch, tăng 12,7% so năm 2012; sắn củ tươi đạt gần 38 vạn tấn vượt 22,6% so kế hoạch, tăng 24,3% so với năm 2012.

Về chăn nuôi: Trọng lượng và chất lượng đàn gia súc, gia cầm ngày càng nâng cao; dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và giữ vững là địa bàn sạch bệnh cúm gia cầm; riêng bệnh LMLM trên đàn bò đã xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh và diễn biến khá phức tạp nhưng được phát hiện và khống chế, điều trị kịp thời. Kết quả điều tra tại thời điểm 1/10/2013 toàn tỉnh có tổng đàn trâu bò khoảng gần 183.000 con tăng 1,6%, trong đó đàn bò lai chiếm tỷ lệ 62,% trên tổng đàn (tăng 6,8% so với năm 2012); đàn lợn khoảng 107.500 con giảm 2,9%; đàn gia cầm khoảng 3,48 triệu con tăng 7,5% so năm 2012. Sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm xuất chuồng ước đạt khoảng 35.600 tấn tăng 3,1%; sản lượng trứng gia cầm các loại ước đạt khoảng 114,3 triệu quả tăng 5,5% so năm 2012.

Về lâm nghiệp: Tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg đã khuyến khích một số địa phương phát triển trồng rừng sản xuất; tăng cường công tác bảo vệ và phòng, chống chữa cháy rừng. Năm 2013 diện tích trồng mới rừng tập trung ước đạt 3.800ha tăng 3,0% so năm 2012, trong đó: rừng sản xuất 3.402ha; nâng tỷ lệ độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt khoảng 37,1% (tăng 0,3% so năm 2012); khai thác gỗ rừng trồng ước đạt hơn 43.312 m3 tăng 46,3% so năm 2012. Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng giảm, toàn tỉnh đã xảy ra 855 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, giảm 11,7% (-105 vụ) so với năm 2012.

Về thủy sản: Kinh tế thủy sản tuy gặp nhiều khó khăn nhưng có bước phát triển khá, năng lực khai thác thủy sản xa bờ được tăng cường, có khoảng 1.033 tàu có công suất từ 90CV trở lên, từng bước hiện đại hệ thống thông tin về an toàn trên biển. Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng cả năm ước đạt 59,6 ngàn tấn vượt 4,7% so với kế hoạch, tăng 1,2% so với năm 2012; trong đó: sản lượng nuôi trồng ước đạt 10.103 tấn tăng 25,4% so với năm 2012. Diện tích nuôi trồng thủy sản cả năm đạt 2.956ha tăng11,8% so với năm 2012.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tiếp tục được nâng cấp và xây dựng mới, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, cấp điện, cấp nước… hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện bộ mặt nông thôn. Đến nay, tiến độ thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Nông thôn mới như: 100% số xã hoàn thành tiêu chí Quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới (số 1); 80% số xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí về Điện (Tiêu chí số 4: 74 xã), Bưu điện (số 8: 70 xã), An ninh trật tự (số 19: 74 xã); trên 30% số xã đạt tiêu chí tỷ lệ có việc làm thường xuyên (số 12: 31 xã), hình thức tổ chức sản xuất (số 13: 29 xã), Văn hóa (số 16: 50 xã), Y tế (số 15: 56 xã), hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh (số 18: 35 xã); dưới 30% số xã đạt tiêu chí Giao thông (số 2: 3xã), Thủy lợi (số 3: 14 xã), Trường học (số 5: 8 xã), cơ sở vật chất văn hóa (số 6: chưa có xã đạt), chợ nông thôn (số 7: 17 xã), Nhà ở dân cư (số 9: 6 xã), thu nhập (số 10: 10 xã), hộ nghèo (số 11: 2 xã), Giáo dục (số 14: 22 xã), môi trường (số 17: 6 xã). Gộp chung có 12 xã đạt trên 10 tiêu chí (Bình Ngọc: 16 tiêu chí, Bình Kiến: 14 tiêu chí, Hòa Tân Tây: 13 tiêu chí, Hòa Phong: 13 tiêu chí, Hòa Hiệp Bắc: 11 tiêu chí, Hòa Tân Đông: 11 tiêu chí,  Hòa Hiệp Trung: 11 tiêu chí, Hòa Vinh: 11 tiêu chí, Hòa Xuân Tây 11 tiêu chí,  Sơn Giang 11 tiêu chí, Xuân Phước 11 tiêu chí, Hòa Quang Bắc 11 tiêu chí); 66/91 xã đạt 5- 10 tiêu chí, còn lại 13 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2014:
Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đã được giao theo Quyết định 2189/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh: Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng 3,5% (giá so sánh năm 2010); trong đó: nông nghiệp tăng 3,1% (trồng trọt tăng 2,2%, chăn nuôi tăng 4,7%, dịch vụ tăng 7,1%), lâm nghiệp tăng 6,8%, thuỷ sản tăng 4,1 % so với ước thực hiện năm 2013.

            Sản lượng một số cây trồng chính: Lương thực có hạt đạt khoảng 38,7 vạn tấn, trong đó: thóc 36,3 vạn tấn; mía cây nguyên liệu đạt khoảng 1,564 triệu tấn; sắn củ nguyên liệu đạt khoảng 35 vạn tấn; khai thác cao su mủ đạt khoảng 2.340 tấn;

            Tiếp tục phát triển đàn gia súc lớn: đàn bò khoảng 185.000 con tăng 3,3%, đàn lợn khoảng 112.000 con tăng 4,2%, duy trì phát triển ổn định đàn gia cầm khoảng 3,5 triệu con; sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng khoảng 37.000 tấn tăng 3,9%; sản lượng trứng gia cầm các loại khoảng 117 triệu quả.

            Trồng rừng tập trung: 5.000 ha (trong đó: rừng PH - ĐD khoảng 530ha); tỷ lệ che phủ của rừng toàn tỉnh phấn đấu đạt 38%; thu hoạch sản phẩm gỗ rừng trồng khoảng 30.000 m3.

            Tổng sản lượng thuỷ sản phấn đấu đạt khoảng 61.650 tấn (tăng 3,3%); trong đó sản lượng khai thác khoảng 51.450 tấn (trong đó cá ngừ đại dương khoảng 6.100 tấn), sản lượng nuôi trồng khoảng 10.200 tấn. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản khỏang 2.870 ha; nuôi thủy sản bằng lồng bè khoàn 22.000 lồng, trong đó tôm hùm khoảng 16.700 lồng.

Một số giải pháp trọng tâm năm 2014:
- Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch hành động cụ thể của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Về sản xuất Nông lâm thuỷ sản: tăng cường ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất lúa theo quy hoạch được phê duyệt; nhất là việc hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thuỷ sản trên đất lúa (vẫn được thống kê là đất trồng lúa) theo Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT ngày 08/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Chú trọng công tác giống và phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là phòng chống bệnh LMLM ở gia súc, ở tôm hùm và các đối tượng thuỷ sản nuôi trồng khác. Triển khai thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án trồng rừng. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

- Quan tâm đầu tư và thu hút đầu tư cơ sở hậu cần nghề cá; tiếp tục chỉ đạo Quyết liệt để hoàn thành một số công trình thuỷ lợi đưa vào sử dụng. Chủ động xây dựng và triển khai tốt công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai, tiềm kiếm cứu nạn.

- Về Chương trình XDNT mới: Tiếp tục triển khai có hiệu quả đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững gắn với XDNT mới. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức chỉ đạo chặt chẽ các giải pháp, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện; phấn đấu trong năm 2014 các xã điểm phải hoàn thành 14, 15 tiêu chí nông thôn mới trở lên. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án Bê tông hoá đường giao thông nông thôn, phấn đấu năm 2014 thực hiện khoảng 400 km. Nâng mức đầu tư cho giao thông nông thôn các xã nghèo, vùng miền núi, bãi ngang theo Chương trình mục tiêu của Chính phủ.

- Về quy hoạch, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành: Tập trung công tác xây dựng quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch; Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch lĩnh vực ngành, sản phẩm chủ lực phù hợp với Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế Phú Yên và tình hình thực tế địa phương. Chấn chỉnh tình trạng thực hiện vượt định hướng phát triển, quy hoạch được phê duyệt, nhất là tình trạng lấn chiếm đất quy hoạch lâm nghiệp để làm nương rẫy./.
Tác giả bài viết: Trương Thị Thúy Vân - Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (Sở NN và PTNT)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết