18:40 Thứ sáu, 25/05/2018

Thông báo Kết quả quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên. Đợt 8, ngày 30/05/2016

Đăng lúc: Chủ nhật - 05/06/2016 22:13

 
TT MẪU/CHỈ TIÊU MẶN
 ‰
KIỀM
mg/l
pH NH3
mg/l
NO2
mg/l
PO4
mg/l
H2S
mg/l
Fe
mg/l
DO
mgO2/l
COD
mgO2/l
Tổng
Vibrio spp
CFU/ml
Vibrio parahaemolyticus
CFU/ml
GHI CHÚ
1 Tuần Nhã
XUÂN LỘC
32 100 7.80 0,09 0,002 0,08 0 0,27 4,4 6,0 240 70 Nước nguồn
2 Hòa Lợi
XUÂN CẢNH
35 120 8,20 0,10 0,001 0,05 0 0,01 5,6 3,5 270 0 Nước nguồn
3 Vũng Chào                   XUÂN PHƯƠNG 36 120 8,20 0,17 0,003 0,03 0 0,03 4,8 4,0 120 0 Nước nguồn
4 Tân Thạnh
XUÂN ĐÀI
36 120 8,30 0,08 0,004 0,08 0 0,01 5,0 3,5 70 30 Nước nguồn
5 Cầu AN HẢI 21 80 8,30 0,13 0,004 0,36 0 0,04 4,8 5,0 690 215 Nước nguồn
6 Vũng Diều
AN CƯ
12 65 8,10 0,29 0,011 0,16 0 0,30 4,8 8,0 500 0 Nước nguồn
7 Mỹ Phú
AN HIỆP
25 85 8,40 0,12 0,001 0,28 0 0,04 5,2 7,0 435 45 Nước nguồn
8 Vũng Tàu
HÒA HIỆP NAM
7 55 7,90 0,64 0,009 0,16 0 0,32 5,6 8,5 210 110 Mương cấp
9 Bãi Con
HÒA HIỆP NAM
28 90 8,15 0,20 0.002 0,07 0 0,04 6,2 3,5 370 170 Nước nguồn
10 Phước Long
 HÒA TÂM
5 50 7,40 0,81 0,012 0,23 0 0,79 4,0 7,5 180 45 Nước nguồn
11 Phước Giang
 HÒA TÂM
4 45 7,20 0,84 0,006 0,21 0 1,27 4,0 8,0 90 10 Nước nguồn
12 Cầu Xác Cháy
HÒA XUÂN ĐÔNG
20 80 7,30 1,68 0,006 1,13 0 0,00 / 7,0 0 0 Nước
giếng khoan
13 Cảng cá Tiên Châu
AN NINH TÂY
(Mẫu đột xuất 1)
12 60 7,90 0,15 0,015 0,33 0 0,14 6,0 6,0 210 20 Nước nguồn
14 Cầu Vạn Củi
AN NINH TÂY
( Mẫu đột xuất 2)
14 70 7,60 0,39 0,006 0,37 0 0,40 4,2 7,0 270 40  
Nước nguồn
15 Diêm Hội
AN HÒA
(Mẫu đột xuất 3)
27 90 7,90 0,29 0,003 0,57 0 0,13 3,0 8,0 520 0 Nước nguồn
  Ngưỡng cho phép 10 - 35 90 -180 7,8 -  8,5 <0,5 <0,05 <0,2 <0,05 <1.0 >5 <10 <1000   Nuôi tôm Thẻ, tôm Sú
 
 
1.     Đặc điểm thời tiết tại thời điểm quan trắc: Tại thời điểm quan trắc trời nắng nóng.

-   Tại thị xã Sông Cầu: Vùng nuôi vịnh Xuân Đài (gồm Xuân Đài và Xuân Phương) thu mẫu lúc 9h30’- 9h45’, nhiệt độ nước 310C - 320C, triều cao 1,6m đỉnh triều; vùng nuôi đầm Cù Mông (gồm Xuân Cảnh và Xuân Lộc) thu mẫu lúc 10h00’ - 10h30’, nhiệt độ nước 320C - 330C, triều cao 1,4m.

-   Tại huyện Tuy An: Vùng nuôi đầm Ô Loan (gồm An Hiệp và An Cư) thu mẫu lúc 11h30’- 11h45’, nhiệt độ nước 330C - 340C, triều cao 1,5m; vùng nuôi An Hòa, An Hải , Cầu Vạn Củi Và Cảng Cá Tiên Châu - An Ninh Tây thu mẫu lúc 8h15’- 9h00’, nhiệt độ nước 300C - 310C, triều cao 1,5m đỉnh triều.

-   Tại vùng nuôi huyện Đông Hòa: Vùng nuôi Hòa Hiệp Nam (gồm Bãi Con và Vũng Tàu) thu mẫu lúc 8h30’ -9h10’, nhiệt độ nước 300C - 310C, triều cao 1,4m - 1,6m, tại Bãi Con thủy triều đang lên; vùng nuôi Hòa Tâm (gồm  Phước Giang và Phước Long), thu mẫu lúc 9h45’- 10h30’, nhiệt độ nước 310C - 320C, triều cao 1,2m - 1,6m; vùng nuôi Hòa Xuân Đông (nước giếng khoan) thu mẫu lúc 10h00

2.     Nhận định kết quả quan trắc chất lượng nước các vùng nuôi trồng thủy sản:

Kết quả quan trắc cho thấy các chỉ tiêu hóa lý và hàm lượng vi sinh Vibrio tại các vùng quan trắc đều nằm trong ngưỡng cho phép. Trong đó, có một số chỉ tiêu nằm ngoài ngưỡng cho phép cụ thể như sau:

-      Chỉ tiêu độ mặn thấp ở các điểm thu mẫu Vũng Tàu - Hòa Hiệp Nam, Phước Long, Phước Giang

- Hòa Tâm (dao động từ 4 - 7‰).

-     Chỉ tiêu độ kiềm ở một số điểm thu mẫu thấp như: Vũng Tàu - Hòa Hiệp Nam, Phước Long - Hòa Tâm, Phước Giang - Hòa Tâm, Cầu Xác Cháy - Hòa Xuân Đông, Cảng Cá Tiên Châu - An Ninh Tây, Cầu Vạn Củi - An Ninh Tây (dao động 45 - 80 mg/l)  không phù hợp với nuôi trồng thủy sản.

-     Chỉ tiêu NH3 vượt ngưỡng giới hạn cho phép tại Phước Long - Hòa Tâm, Phước Giang - Hòa Tâm, Cầu Xác Cháy - Hòa Xuân Đông (nước giếng khoan) (dao động 0,81- 1,68mg/l).

-     Chỉ tiêu PO4 vượt  ngưỡng giới hạn cho phép tại Cầu An Hải, Mỹ Phú - An Hiệp, Phước Long - Hòa Tâm, Cầu Xác Cháy - Hòa Xuân Đông, Cảng Cá Tiên Châu - An Ninh Tây, Cầu Vạn Củi - An Ninh Tây, Diêm Hội - An Hòa (dao động 0,23 – 1,13 mg/l).

-     Hàm lượng sắt vượt ngưỡng giới hạn cho phép tại Phước Giang - Hòa Tâm (1,27mg/l).

-     Hàm lượng DO tại Tuần Nhã - Xuân Lộc, Phước Long - Hòa Tâm, Phước Giang - Hòa Tâm, Cầu Vạn Củi - An Ninh Đông, Diêm Hội - An Hòa (dao động 3,0 - 4,4 mgO2/l) thấp hơn ngưỡng cho phép, có dấu hiệu của việc ô nhiễm môi trường nước.

3.     Khuyến cáo:

Hiện nay, trời nắng nóng. Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản khuyến cáo đến người nuôi thủy sản như sau:

-     Tại các vùng nuôi có độ mặn thấp và độ kiềm thấp như Vũng Tàu - Hòa Hiệp Nam, Phước Long - Hòa Tâm, Phước Giang - Hòa Tâm, các hộ nuôi phải thường xuyên đánh vôi vào ban đêm nhằm nâng độ kiềm trong nước để chống hiện tượng tôm mềm vỏ, tôm nuôi khó lột vỏ hoặc chậm cứng vỏ sau khi lột, giúp tảo ổn định.

-     Tại vùng nuôi Phước Long - Hòa Tâm, Phước Giang - Hòa Tâm, Cầu Xác Cháy - Hòa Xuân Đông (nước giếng khoan) có NH3 vượt ngưỡng giới hạn cho phép. Tại vùng nuôi này đang có nguy cơ ô nhiễm từ chất thải quá trình cải tạo ao của vụ trước, sự phân hủy thức ăn thừa, phân tôm và xác phiêu sinh động vật. Người nuôi tôm ở vùng nuôi này cần tăng cường sục khí cho ao nuôi, sử dụng các chế phẩm sinh học, cấy men vi sinh định kỳ 1 lần/tuần để ổn định pH (không để pH vượt quá ngưỡng 8,5 sẽ làm tăng tính độc của NH3). Định kỳ siphon loại bỏ chất hữu cơ trong ao nhằm giảm hàm lượng NH3 ở đáy ao.

-     Tại vùng nuôi cầu An Hải, Mỹ Phú- An Hiệp, Phước Long - Hòa Tâm, Cầu Xác Cháy - Hòa Xuân Đông,  Cảng Cá Tiên Châu - An Ninh Tây, Cầu Vạn Củi - An Ninh Tây, Diêm Hội - An Hòa có PO4 vượt ngưỡng giới hạn cho phép nên có nguy cơ phát triển các loài tảo, vi tảo, đề phòng tảo độc phát triển.

-     Tại vùng Nuôi Tuần Nhã - Xuân Lộc, Phước Long - Hòa Tâm, Phước Giang - Hòa Tâm, Cầu Vạn Củi - An Ninh Tây, Diêm Hội - An Hòa có DO thấp (dao động 3,0 - 4,4 mgO2/l). Tại vùng nuôi này có nguy cơ tồn đọng nhiều chất hữu cơ, người nuôi cần quản lý lượng thức ăn, không để thức ăn dư thừa. Các vùng nuôi trên có nguy cơ thiếu Oxy vào sáng sớm nên tăng cường hệ thống quạt đối với các ao có tôm lớn.

Thời tiết đang nắng nóng, nên người nuôi lưu ý:

+  Thường xuyên kiểm tra môi trường nước trong ao nuôi, theo dõi hoạt động của tôm.
+  Bổ sung khoáng vi lượng, vitamin và xử lý vi sinh định kỳ nhưng rút ngắn thời gian giữa hai lần xử lý nhằm làm sạch đáy ao làm tăng sức đề kháng cho tôm.
+  Duy trì mực nước trong ao nuôi trên 1,5m.
+  Khi có mưa thì phải đánh vôi nhằm nâng pH nước, duy trì quạt nước tránh hiện tượng phân tầng nhiệt và duy trì oxy trong ao nuôi.
+  Khi cấp nước vào ao, người nuôi phải cấp nước qua ao lắng, xử lý nước nhằm hạn chế lây nhiễm mầm bệnh từ ngoài vào ao nuôi.

Chú ý: Tại vùng nuôi Phước Long và Phước Giang - Hòa Tâm, nguồn nước đang có nguy cơ bị ô nhiễm, người nuôi cần lưu ý khi cấp nước vào ao lắng phải xử lý thật kỹ và kiểm tra các chỉ số môi trường trước khi bơm qua ao nuôi.
                                                                                             GIÁM ĐỐC
                                                                                            (Đã ký)
                                                                                            Lê Quang Hiệp
 
 
Tác giả bài viết: TRUNG TÂM GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THỦY SẢN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết