18:35 Thứ sáu, 25/05/2018

Công văn số: 1143 /SNN-NN của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 7/11/2013 về việc Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng

Đăng lúc: Thứ tư - 20/11/2013 20:39 - Người đăng bài viết: minhnhat
              
UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 
Số: 1143 /SNN-NN
V/v: Tăng cường kiểm tra,
xử lý vi phạm, ngăn chặn
việc nhân nuôi ốc bươu vàng
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

                 Phú Yên, ngày  07 tháng 11 năm 2013
                                                              
     
                           
                                      
Kính gửi:  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
   - Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên.
 
Thực hiện nội dung Công văn số 3879/BNN-BVTV, ngày 30/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng (sau đây gọi tắt là Công văn số 3879); Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai các nội dung như sau:

1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh, triển khai ngay công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức, cá nhân có hành vi nhân nuôi, vận chuyển, phát tán ốc bươu vàng theo quy định.

 2. Giao trách nhiệm cho Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh: (i) Chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Công văn số 3879; (ii) Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền cho người dân hiểu rõ sự nguy hại của ốc bươu vàng, đồng thời khuyến khích báo cáo những hành vi vi phạm cho chính quyền tại địa phương, để có biện pháp xử lý.

3. Các Trung tâm trực thuộc Sở: Khuyến nông - Khuyến ngư; Giống và Kỹ thuật cây trồng Tỉnh phối hợp thực hiện.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả
về Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên để theo dõi và chỉ đạo.
*Ghi chú: Đính kèm bản photo Công văn số 3879/BNN-BVTV./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên (T/H);
- UBND Tỉnh (thay BC);
- Phòng KT/NN-PTNT các huyện, thị, TP;
- TT; KN-KN, Giống-KTCT (T/H);
- Lưu: VT, NN.
KT. GIÁM ĐỐC
         PHÓ GIÁM ĐỐC    
 
 
        Nguyễn Trọng Tùng
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn