20:16 Thứ bảy, 17/03/2018

Thông báo số 111/TB-TTKN, ngày 27/5/2015 V/v đề xuất, đăng ký các chương trình, dự án khuyến nông năm 2016 và các năm tiếp theo.

Đăng lúc: Thứ hai - 01/06/2015 05:04
THÔNG BÁO
V/v đề xuất, đăng ký các chương trình, dự án khuyến nông năm 2016

 

     Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP, ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông;

     Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN, ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ, quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

     Căn cứ Quyết định số 751/2011/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Ban hành nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

     Căn cứ Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND, ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định về tiêu chí, quy trình xét chọn cá nhân, tổ chức thực hiện các dự án Khuyến nông của tỉnh Phú Yên.

    Thực hiện Công văn số 524/SNN-KHTC, ngày 21/5/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT v/v Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về đăng ký các chương trình, dự án khuyến nông cấp tỉnh năm 2016 và các năm tiếp theo.

    Được sự uỷ quyền của Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký thực hiện các dự án khuyến nông cấp tỉnh năm 2016 và các năm tiếp theo dưới hình thức chương trình dự án.

    Đề xuất, đăng ký thực hiện chương trình, dự án khuyến nông là đề xuất, đăng ký của tổ chức hoặc cá nhân về chương trình dự án khuyến nông mà tổ chức, cá nhân thấy cần thiết, phục vụ thiết thực cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của ngành, của địa phương và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

    Về hồ sơ đăng ký, đề xuất:
    - Phiếu đề xuất chương trình, dự án khuyến nông cấp tỉnh năm kề sau (theo biểu mẫu quy định tại phụ lục 01).
    - Phiếu đăng ký chương trình, dự án khuyến nông cấp tỉnh năm kề sau (theo biểu mẫu quy định tại phụ lục 02).

     Về thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký, đề xuất:
    Phiếu đăng ký và đề xuất của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Phú Yên, địa chỉ 171 Phan Đình Phùng –TP Tuy Hoà – tỉnh Phú Yên. Đồng thời gửi đến hộp thư ttdt_knpy@yahoo.com.vn, hạn cuối nhận phiếu đăng ký, đề xuất 20/6/2015.

    Trên cơ sở phiếu đề xuất, phiếu đăng ký chương trình, dự án khuyến nông của các tổ chức, cá nhân, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tổng hợp danh mục các chương trình dự án khuyến nông gửi Hội đồng tư vấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

    Ngay sau khi danh mục chương trình, dự án khuyến nông được phê duyệt, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư thông báo các điều kiện, thủ tục để các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký tham gia (Thủ tục, trình tự thực hiện theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND, ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định về tiêu chí, quy trình xét chọn cá nhân, tổ chức thực hiện các dự án Khuyến nông của tỉnh Phú Yên).

    Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp đề xuất, đăng ký thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông năm 2016 và các năm tiếp theo đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

   Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Phú Yên. Địa chỉ 171 Phan Đình Phùng, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Điện thoại 057.3841173. fax 057.3828204, email: ttdt_knpy@yahoo.com.vn.

  Trân trọng./.


 
Phụ lục 1:
PHIẾU ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG CẤP TỈNH
 
1. Tên Chương trình (dự án): (Ngắn ngọn, chuẩn xác).
2. Đơn vị/cá nhân đề xuất: (Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị và họ tên cá nhân; địa chỉ, số điện thoại).
3. Giải trình về tính cấp thiết: (tại sao phải nghiên cứu, giải quyết ở cấp tỉnh: quan trọng, cấp bách hoặc tác động lớn, ảnh hưởng lâu dài đến đời sống, kinh tế - xã hội của tỉnh).
4. Xuất xứ của dự án (đối với dự án sản xuất thử nghiệm): ghi rõ nguồn gốc hình thành dự án, nếu là kết quả đề tài nghiên cứu thì kiến nghị của Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu về việc áp dụng như thế nào?
5. Thuộc lĩnh vực:
6. Mục tiêu chương trình, dự án: (tổng quát và cụ thể).
7. Nội dung nghiên cứu chủ yếu: (nêu rõ các chương trìnhi, dự án sản xuất thử nghiệm sẽ giải quyết nội dung chủ yếu gì để đạt mục tiêu đề ra).
8. Dự kiến sản phẩm và chủ tiêu kỹ thuật chủ yếu:
9. Khả năng và địa chỉ áp dụng:
10. Thời gian thực hiện:
11. Hiệu quả: (hiệu quả kinh tế xã hội).
12. Nhu cầu kinh phí để thực hiện đề tài:
- Kinh phí để hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước: … triệu đồng.
- Nguồn kinh phí khác: … triệu đồng.
 
.................., ngày ........ tháng ........ năm .........
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI
 


 
Phụ lục 2:
PHIẾU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KNKN NĂM …....
 
PHẦN 1: Tên chương trình/dự án và các thông tin chung
 
Đăng ký chương trình/dự án không dài quá 6 trang. Người đăng ký cần nêu rõ vấn đề cần nghiên cứu/triển khai, giải pháp thực hiện, kết quả dự kiến và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu.
+ Tên chương trình/dự án:
+ Thời gian thực hiện:
+ Dự kiến thời gian bắt đầu:
+ Dự kiến thời gian kết thúc:
+ Người đề xuất:
+ Chức vụ/học hàm/học vị:
+ Cơ quan:
+ Điện thoại (CQ, DĐ, NR):
+ Fax:
+ Email:
- Cơ quan phối hợp thực hiện:
+ Tên người tham gia phối hợp chính:
+ Chức vụ/học hàm/học vị:
+ Điện thoại (NR, CQ, DĐ):
+ Fax:
+ Email:
Nếu có nhiều cơ quan tham gia phối hợp thì lặp lại phần này đối với từng cơ quan; Nếu cơ quan phối hợp là nước ngoài thì phải có văn bản khẳng định hợp tác của đối tác, trong đó nêu rõ phần việc mà cơ quan nước ngoài tham gia thực hiện, nguồn vốn cho việc đó.
+ Lĩnh vực của chương trình/dự án
+ Mã số
(phần này do cơ quan quản lý điền)
 
PHẦN 2: Mô tả chương trình, dự án
(tối đa không quá 3 trang)
2.1. Cơ sở của chương trình/dự án
(1) Mô tả tầm quan trọng của chương trình/dự án. Cung cấp thông tin về vấn đề nêu ra để giải quyết, ý nghĩa của việc giải quyết vấn đề này đối với nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.
2.2. Mục tiêu của chương trình/dự án
(2) Nêu rõ mục tiêu của đề tài/dự án. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể.
2.3. Giải pháp thực hiện
(3) Nêu rõ các giải pháp để thực hiện chương trình/dự án. Nêu rõ địa điểm dự kiến tiến hành chương trình/dự án. Mô tả vai trò của các đối tác tham gia vào các nội dung của chương trình/dự án, tính bổ sung lẫn nhau của các đối tác. Mô tả rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thực hiện CT/dự án và phương án quản lý phòng ngừa rủi ro đó. Nêu rõ thời gian và kinh phí cần để hoàn thành CT/dự án.
2.4. Kết quả dự kiến
(4) Mô tả kết quả dự kiến đạt được, ảnh hưởng của kết quả dự kiến đạt được đến nghiên cứu/sản xuất.
2.5. Đối tác
(5) Liệt kê các cơ quan đối tác, nhân vật chủ chốt tham gia thực hiện chương trình/dự án. Mô tả ngắn gọn tiềm năng của mỗi đối tác trong vấn đề tham gia.
 
Cơ quan đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
Phiếu điền đầy đủ gửi về địa chỉ: Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Phú Yên; địa chỉ 171 Phan Đình Phùng,  TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

  


Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết