Thông báo kết quả quan trắc môi trường nước nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên đợt 3 (ngày 13 & 14/3/2017)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường nước nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên
đợt 3 (ngày 13 & 14/3/2017)Tác giả bài viết: Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản