Thông báo về việc cung ứng giống, thức ăn thực hiện mô hình nuôi cá rô đồng thương phẩm

Thông báo về việc cung ứng giống, thức ăn thực hiện mô hình nuôi cá rô đồng thương phẩm