Thông báo về việc cung ứng giống thực hiện mô hình nhân rộng nuôi tôm chân trắng thương phẩm theo hướng an toàn sinh học - Chương trình NTM năm 2017

Thông báo về việc cung ứng giống thực hiện mô hình nhân rộng nuôi tôm chân trắng thương phẩm theo hướng an toàn sinh học - Chương trình NTM 2017


Tác giả bài viết: Trung tâm Khuyến nông