Thông báo về việc cung ứng thức ăn cho gà thực hiện mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học có sử dụng đệm lót, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

Thông báo về việc cung ứng thức ăn cho gà thực hiện mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học có sử dụng đệm lót, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 
 
         

                

Tác giả bài viết: Trung tâm Khuyến nông